Regulacje bezpośrednie polityki przestrzennej to:

Regulacje bezpośrednie polityki przestrzennej to:
 Przepisy regulujące korzystanie z powierzchni i przestrzeni,
 Przepisy z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki gruntami i nieruchomościami budowlanymi,
 Normy zbierania i przetwarzania informacji o stanie środowiska

Na warunki formułowania celów i realizacji polityki przestrzennej jednostki maja wpływ następujące czynniki:

Na warunki formułowania celów i realizacji polityki przestrzennej jednostki maja wpływ następujące czynniki:
1. Poziom rozwoju społeczno – gospodarczego państwa i warunków makroekonomicznych. Poziom ten określa finansowania przedsięwzięć ponadlokalnych, takich jak np.: systemy drogowe, systemy komunikacji miejskiej, systemy oczyszczania ścieków, wodociągów i kanalizacji, ponadregionale projekty ochrony dorzeczy. Poziom ten może także warunkować wykorzystywanie zewnętrznych środków pomocowych na […]

Bierna a aktywna polityka przestrzenna jednostki terytorialnej

Bierna a aktywna polityka przestrzenna jednostki terytorialnej
Niezależnie od przyjętych celów specyficznych dla każdej jednostki terytorialnej, polityka
przestrzenna może być prowadzona w sposób bierny lub aktywny.
Bierna polityka przestrzenna realizowana jest przez decyzje ustalające warunki zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego oraz innych decyzji administracyjnych. Organ
administracyjny -np: władze miasta wykorzystują swoje uprawnienia władcze do sterowania
rozwojem w kierunku określonym w planie […]

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny – jest więc pożądanym stanem zagospodarowania przestrzeni (elementów
w niej występujących i relacji między nimi), w którym funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa przebiega w sposób optymalny (racjonalny społecznie i efektywnie kosztowo)
z możliwie najmniejszą ilością konfliktów między różnymi podmiotami i nie prowadzi do
degradacji środowiska przyrodniczego. Stan też nie jest zależny tylko od działań
pojedynczego podmiotu […]

Koncepcja gospodarki przestrzenne A. Lüscha

Koncepcja gospodarki przestrzenne A. Lüscha
W ujęciu tego autora gospodarka przestrzenna oznacza teorię ekonomii wzbogaconą o wymiary przestrzenne.
Koncepcja ta została oparta na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej.
Autor opisał proces formowania się gospodarki, w której zarówno producenci i konsumenci, zasoby i produkty, podział i konsumpcja tworzą spójny system uregulowany przez działanie rynku. Dodatkowym elementem jest przyjęcie tutaj […]

Za powstaniem gospodarki przestrzennej jako odrębnej dyscypliny ekonomicznej przemawiają następujące przesłanki:

Za powstaniem gospodarki przestrzennej jako odrębnej dyscypliny ekonomicznej przemawiają następujące przesłanki:
- Twierdzenia teorii ekonomi pomijające wymiary przestrzenne są niepełne i przedstawiają rzeczywistość gospodarczą w zbyt dużym uproszczeniu,
- Twierdzenia dotyczące na przykład wytwarzania i podziału dochodów w społeczeństwie tworzą obraz zbyt abstrakcyjny, jeśli pomijają procesy kumulacyjne i powstanie regionów bogatych i biednych,
- Twierdzenia zaś dotyczące innowacji i określenia ich […]

DYNAMIZACJA GP I WYMIAR PRZESTRZENNY

DYNAMIZACJA GP I WYMIAR PRZESTRZENNY
-Współzależności gospodarcze opisywane w teorii ekonomii zdynamizowano najpierw wprowadzeniem czynnika czasu.
Po takim przejściu od statystyki do dynamiki systemów gospodarczych, powoli zaczęto uwzględniać rolę wymiarów przestrzennych.
-Początkowo koncepcje przestrzenne były raczej dodawane do istniejącego zasobu wiedzy i przez długi okres nie powoływały przestrzennego przemodelowania teorii ekonomii.
-Ważnymi – szczególnie w początkach formowania się teorii […]

KONCEPCJA GP A. LUSCHA

KONCEPCJA GP A. LUSCHA
W ujęciu tego autora gospodarka przestrzenna oznacza teorię ekonomii wzbogaconą o wymiary przestrzenne.
Koncepcja ta została oparta na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej.
Autor opisał proces formowania się gospodarki, w której zarówno producenci i konsumenci, zasoby i produkty, podział i konsumpcja tworzą spójny system uregulowany przez działanie rynku. Dodatkowym elementem […]

PRZESŁANKI POWSTANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ JAKO ODRĘBNEJ DYSCYPLINY EKONOMICZNEJ

PRZESŁANKI POWSTANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ JAKO ODRĘBNEJ DYSCYPLINY EKONOMICZNEJ
-Twierdzenia teorii ekonomi pomijające wymiary przestrzenne są niepełne i przedstawiają rzeczywistość gospodarczą w zbyt dużym uproszczeniu,
-Twierdzenia dotyczące na przykład wytwarzania i podziału dochodów w społeczeństwie tworzą obraz zbyt abstrakcyjny, jeśli pomijają procesy kumulacyjne i powstanie regionów bogatych i biednych,
-Twierdzenia zaś dotyczące innowacji i określenia ich roli w procesie […]

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna powstała jako dyscyplina ekonomiczna dla uzupełnienia i rozwinięcia teorii ekonomi, która wcześniej opisywała i wyjaśniała zjawiska i procesy gospodarcze w sposób aprzestrzenny.
Przed ukształtowaniem się teorii z zakresu gospodarki przestrzennej, w teorii wszystkich głównych szkół ekonomicznych gospodarka nie była przestrzennie zróżnicowana, czyli miała charakter jednopunktowy.
W sposób aprzestrzenny traktowano w ekonomii produkcję, konsumpcję, wzrost gospodarczy, […]