Cechy cła:

Cechy cła:
• Cło jest świadczeniem pieniężnym. Ten pieniężny charakter objawia się tym, iż cło jest mierzone i pobierane w pieniądzu.
• Cło jest świadczeniem obowiązkowym. Przepisy prawa celnego ustanawiają pewne prawa i obowiązki w stosunku do osób, które dokonują przywozu lub wywozu towa-rów. Jednym z podstawowych obowiązków jest obowiązek uiszczenia cła tzn., […]

Zasady powoływania giełdy

Zasady powoływania giełdy:
1. giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną,
2. akcje mogą być wyłącznie imienne (nie stosuje się, gdy giełda jest spółką publiczną),
3. akcje mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie (nie stosuje się, gdy giełda jest spółką publiczną),
4. minimalny kapitał […]

Zasady działania rynku giełdowego

Zasady działania rynku giełdowego:
1. równy i powszechny dostęp do informacji – jest to jedna z fundamentalnych zasad nowoczesnego rynku giełdowego. Rozwiązania organizacyjno-prawne stanowią o przejrzystości rynku i mają na celu zapewnić inwestorom dostęp do pełnych i rzetelnych informacji na podstawie krócej opierają swoje decyzje inwestycyjne określając rynkową wartość papierów wartościowych. Zasada ta jest realizowana poprzez nałożenie […]

rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia

rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia
Polityka fiskalna są to decyzje państwa dotyczące:
 polityki podatkowej,
 wydatków z budżetu,
 sposobu finansowania deficytu budżetowego,
 rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
Rozróżniamy dwa warianty polityki fiskalnej:
 aktywna i pasywną,
 ekspansywną (miękką) i restrykcyjną (twardą),
Polityka aktywna – to bieżące, doraźne dostosowywanie decyzji państwa do zmiany warunków w gospodarce. Może ją wprowadzić rząd w obszarze wydatków elastycznych lub państwo poprzez zmiany […]

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
PODMIOT OPODATKOWANIA
Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obejmuje osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
Ustawodawca ustanowił zamknięty katalog zwolnień podmiotowych z podatku od dochodów od osób prawnych. Tak więc z podatku tego […]

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej
umożliwia czasowy przywóz towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu, z całkowitym lub z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. Towary wprowadzone na polski obszar celny w ramach tej procedury mogą jedynie podlegać zwykłemu zużyciu wynikającemu z używania towarów.
Procedura odprawy czasowej występuje w dwóch odmianach, z których jedna polega na całkowitym zwolnieniu z należności […]

Rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia

Rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia
Polityka fiskalna są to decyzje państwa dotyczące:
 polityki podatkowej,
 wydatków z budżetu,
 sposobu finansowania deficytu budżetowego,
 rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
Rozróżniamy dwa warianty polityki fiskalnej:
 aktywna i pasywną,
 ekspansywną (miękką) i restrykcyjną (twardą),
Polityka aktywna – to bieżące, doraźne dostosowywanie decyzji państwa do zmiany warunków w gospodarce. Może ją wprowadzić rząd w obszarze wydatków elastycznych lub państwo poprzez zmiany […]

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
PODMIOT OPODATKOWANIA
Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obejmuje osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
Ustawodawca ustanowił zamknięty katalog zwolnień podmiotowych z podatku od dochodów od osób prawnych. Tak więc z podatku tego […]

Rodzaje stawek występujących w polskich podatkach

Rodzaje stawek występujących w polskich podatkach
Stawki podatkowe są współczynnikami określającymi wysokość podatku w stosunku                   do podstawy opodatkowania. Spotykamy stawki kwotowe i procentowe. Stawka kwotowa okre­śla bezpośrednio wielkość podatku, natomiast stawka procentowa określa, jaką część pod­stawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe występują        w dwóch formach. Stawki procentowe stałe, inaczej określane jako proporcjonalne lub li­niowe, stanowią […]

Elementy kalkulacyjne w sprawach celnych

Elementy kalkulacyjne w sprawach celnych.
Elementami kalkulacyjnymi zgodnie z Kodeksem Celnym, są elementy służące do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych, odnoszące się do towaru. Innymi słowy są to okoliczności faktyczne (np. kraj pochodzenia towaru) oraz prawne (wysokość stawki celnej na dany towar), które mają wpływ na wysokość należnego cła, a nieraz także innych […]