czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Kto jest podatnikiem podatku akcyzowego.

czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Kto jest podatnikiem podatku akcyzowego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym są czynności, do których należą:
 sprzedaż i odpłatne świadczenie usług,
 eksport i import towarów i usług,
 przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków stowarzyszeń,
 zamiana towarów, zamiana usług oraz zamiana usług i towarów i towarów na usługę,
 wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelności,
 wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za świadczenie pieniężne,
 darowizna towarów,
 świadczenie usług bez pobrania należności,
 przemieszczenie poza teren zakładu producenta następujących wyrobów akcyzowych:
o produktów naftowych i syntetycznych paliw płynnych,
o wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego,
o wyrobów winiarskich,
o piwa,
o wyrobów tytoniowych,
o napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%

Podatnikami podatku akcyzowego są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące producentami lub importerami wyrobów akcyzowych. Podatnikami są także:
 sprzedawcy wyrobów akcyzowych,
 podmioty świadczące usługi w zakresie wyrobów akcyzowych,
 nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,
 podmioty posiadające importowy wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano go w kwocie niższej niż należna,
 podmioty, u których stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory niektórych wyrobów akcyzowych,
 podmioty zużywające spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierających najwyższej stawki podatku akcyzowego,

Comments are closed.