formy opodatkowania w podatku dochodowym

formy opodatkowania w podatku dochodowym.

W podatku dochodowym wyróżnia się 2 formy opodatkowania:
 opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 opodatkowanie za pomocą ryczałtów,

ZASADY OGÓLNE

Opodatkowanie według tych zasad oznacza płacenie podatku dochodowego od faktycznie osiągniętych dochodów wg obowiązującej skali podatkowej. Istotę opodatkowania wg tych zasad jest indywidualizacja podstawy opodatkowania. Oznacza to, że musi ona wyrażać faktyczny dochód podatnika pomniejszony o przysługujące mu odliczenia. Na zasadach ogólnych opłacają podatek podatnicy:
 z tytułu umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
 z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 z tytułu rent i emerytur,
 z działalności wykonywanej osobiście,
 z działalności gospodarczej,
 z nieruchomości,
 z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,

RYCZAŁTY PODATKOWE

Ryczałty podatkowe to instrumenty opodatkowania ulgowego. Eliminacja niektórych elementów branych pod uwagę przy ustalaniu zobowiązania podatkowego wg zasad ogólnych pozwala na stosowanie uproszczonego sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym. Odstąpienie od określenia faktycznie osiągniętego dochodu odbywa się za pomocą różnych technik ryczałtowych:
 procentowa stawka podatku – pozwala na indywidualizację zobowiązania podatkowego przez możliwość odliczeń od przychodu oraz od podatku stosowana w:
o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
o sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw z nieruchomości,
o opodatkowaniu przychodów osób na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy,
o opodatkowaniu przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 ustalenie dochodu przy pomocy zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu – pozwala wyeliminować konieczność przypisywania przychodów kosztom. Stosowne w ustaleniu dochodu z :
o stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej,
o z przeniesienia własności praw autorskich,
o z opłat licencyjnych,
o z działalności polskich arbitrów,
o z działalności wykonywanej osobiście,
 ustalenie dochodu przy pomocy norm szacunkowych – normy te mogą mieć charakter procentowy lub kwotowy. Stosowana przy opodatkowaniu:
o działów specjalnych produkcji rolnej,
o likwidacji działalności,
o dochodów podatników na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy

Zastosowanie kwotowej stawki podatku – stosowane w:
 karcie podatkowej,
 zryczałtowanym podatku dochodowym od osób duchownych,

Comments are closed.