Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

PODMIOT OPODATKOWANIA

Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obejmuje osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Ustawodawca ustanowił zamknięty katalog zwolnień podmiotowych z podatku od dochodów od osób prawnych. Tak więc z podatku tego zwolnione są m.in.:
 Skarb Państwa,
 Narodowy Bank Polski,
 jednostki budżetowe,
 fundusze celowe,
 przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 gminy i ich związki w zakresie dochodów własnych,
 ZUS,
 KRUS,

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód osiągnięty ze wszelkiego rodzaju źródeł przychodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku.

Zwolnienia przedmiotowe:
 przychody z działalności rolniczej z wyjątkiem niektórych przychodów z działów specjalnych produkcji wymienionych w ustawie (atr.2),
 przychody z gospodarki leśnej z wyjątkiem skupu drewna, żywicy, choinek, kory, zwierzyny oraz płodów runa leśnego,
 przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnej skutecznej umowy,

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta przez podatnika w roku podatkowym.

Podatnik po odjęciu od dochodu strat i przysługujących mu ulg jego dochód przekształca się w podstawę opodatkowania, do której stosuje się stawkę podatkową. W podatku dochodowym od osób prawnych stawka ma charakter liniowy (stały) i wynosi 19% podstawy opodatkowania.

TERMIN I DEKLARACJE

Technika poboru podatku dochodowego od osób prawnych opiera się na dwóch podstawowych zasadach, to jest zasadzie poboru zaliczkowego oraz ciążącym na podatniku obowiązku samoobliczenia podatku. Obowiązek obliczania wielkości należnej zaliczki i jej terminowego wnoszenia ciąży na podatnikach. Ustawa przewiduje dwa sposoby ustalania wielkości zaliczki. Metoda podstawowa polega na tym, iż podatnik obowiązany jest bez wezwania składać miesięczną deklarację o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego. Obliczona na podstawie takiej deklaracji zaliczka stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu uzyskanego od początku roku, a sumą zaliczek wniesionych za miesiące poprzednie. Zaliczki za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego powinny być wnoszone w termie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc – w wysokości równej zaliczce za miesiąc poprzedni – wnoszona jest do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy.

Comments are closed.