kryteria efektywności polityki fiskalnej.

kryteria efektywności polityki fiskalnej.

Kryterium temporalne – to rozłożenie w czasie skutków zastosowania danego narzędzia polityki fiskalnej.

Kryterium selektywności – to zgodność oczekiwanych skutków powstałych w wyniku zastosowania określonego narzędzia polityki fiskalnej ze skutkami rzeczywistymi,

Kryterium salda korzyści i kosztów – stosowanie narzędzi polityki fiskalnej to aktywność państwa. Każda aktywność państwa to wydatek. Stosowanie narzędzi to ingerencja państwa w rynek. Każda ingerencja na rynku wywołuje pewne koszty. Miarą efektywności jest relacja skutków zamierzonych do skutków niezamierzonych – bilans korzyści i kosztów. W przypadku polityki fiskalnej możemy stwierdzić, że jest ona relatywnie silnie skuteczna w sensie reakcji rynkowych, ponieważ bezpośrednio oddziaływuje na rynek dóbr i usług zarówno po stronie popytu jak i podaży.

Comments are closed.