Banderole podatkowe, banderole legalizacyjne i w jakich przypadkach Urząd Skarbowy może odmówić wydania banderol.

Banderole podatkowe, banderole legalizacyjne i w jakich przypadkach Urząd Skarbowy może odmówić wydania banderol.
Banderola – prostokątna, papierowa opaska naklejana na towarach produkcji krajowej i towarach importowanych, będąca świadectwem zapłacenia przez producenta lub importera należnego podatku akcyzowego, jej wymiary i wzory nadruku uzależnione są od rodzaju towaru i wysokości opłaconego podatku, a rodzaj papieru i technika […]

kryteria efektywności polityki fiskalnej.

kryteria efektywności polityki fiskalnej.
Kryterium temporalne – to rozłożenie w czasie skutków zastosowania danego narzędzia polityki fiskalnej.
Kryterium selektywności – to zgodność oczekiwanych skutków powstałych w wyniku zastosowania określonego narzędzia polityki fiskalnej ze skutkami rzeczywistymi,
Kryterium salda korzyści i kosztów – stosowanie narzędzi polityki fiskalnej to aktywność państwa. Każda aktywność państwa to wydatek. Stosowanie narzędzi to […]

czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Kto jest podatnikiem podatku akcyzowego.

czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Kto jest podatnikiem podatku akcyzowego.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym są czynności, do których należą:
 sprzedaż i odpłatne świadczenie usług,
 eksport i import towarów i usług,
 przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków stowarzyszeń,
 zamiana towarów, zamiana […]

rok podatkowy

rok podatkowy
Rok podatkowy co do zasady jest to rok kalendarzowy, czyli 12 kolejnych miesięcy. Polskie prawo przewiduje także, że rok podatkowy nie musi odpowiadać rokowi kalendarzowemu ale powinien on trwać 12 miesięcy. Prawo polskie określa rok podatkowy w 3 wariantach:
 u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą po raz pierwszy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia […]

formy opodatkowania w podatku dochodowym

formy opodatkowania w podatku dochodowym.
W podatku dochodowym wyróżnia się 2 formy opodatkowania:
 opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 opodatkowanie za pomocą ryczałtów,
ZASADY OGÓLNE
Opodatkowanie według tych zasad oznacza płacenie podatku dochodowego od faktycznie osiągniętych dochodów wg obowiązującej skali podatkowej. Istotę opodatkowania wg tych zasad jest indywidualizacja podstawy opodatkowania. Oznacza to, że musi ona wyrażać faktyczny dochód podatnika pomniejszony o przysługujące […]

organy podatkowe

organy podatkowe.
Organ podatkowy – to podmiot zobowiązany do poboru i egzekwowania zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zaistnienia okoliczności powstania.
Organy podatkowe I instancji to :
- Naczelnik Urzędu Skarbowego,
- Naczelnik Urzędu Celnego,
- Wójt,
- Burmistrz,
- Prezydent,
Organy podatkowe II instancji to :
- Dyrektor Izby Skarbowej,
- Dyrektor Izby Celnej,
Odwołania od ich decyzji należy kierować do NSA.

Skarb Państwa a budżet państwa.

Skarb Państwa a budżet państwa.
Skarb państwa to instytucja, z reguły osoba prawna, reprezentująca w obrocie prawnym państwo jako właściciela majątku państwa, z wyłączaniem tej jego części, która pozostaje we władaniu innych państw, osób prywatnych (przedsiębiorstw, banków państwowych), w Polsce – Minister Skarbu. Skarb Państwa jest w Polsce instytucją prawna wysypującą w stosunkach cywilnoprawnych jako podmiot […]

Struktura systemu podatkowego w Polsce.

Struktura systemu podatkowego w Polsce.
Na system podatkowy składa się ogół podatków pobieranych w danym państwie w danym czasie. Systemy podatkowe możemy podzielić na:
 historyczne – systemy ukształtowane w drodze historycznych zmian,
 racjonalne – budowane i wprowadzane wg z góry przyjętych założeń,
System podatkowy Polski ma charakter systemu kształtowanego historycznie. Po przemianach w latach 90 w polskim systemie podatkowym […]

Systematyka podatków, podatki bezpośrednie i pośrednie – wady i zalety.

Systematyka podatków, podatki bezpośrednie i pośrednie – wady i zalety.
W polskim systemie podatkowym podatki możemy podzie¬lić według pięciu podstawowych kryteriów.
Ze względu na pierwsze kryterium, jakim jest kryterium przedmiotowe podatki możemy po¬dzielić na:
 podatki majątkowe,
 podatki przychodowe,
 podatki dochodowe,
 podatki konsumpcyjne (podatki od wydatków),
„Źródłem podatków majątkowych jest posiadany przez podatnika majątek. Najczęściej pod¬stawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa, ubezpieczeniowa lub księgowa […]

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.
OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW:
Opodatkowanie przedsiębiorców stanowi najbardziej zmienny fragment systemu podatkowego Polski. Na system opodatkowania przedsiębiorców składają się podatki:
 podatek od towarów i usług,
 podatek od nieruchomości,
 podatek od środków transportu,
 składki na ubezpieczenie społeczne mające w pewnym zakresie charakter parapodatku,
 składka na fundusz pracy mający charakter parapodatku,
 składka na PFRON mająca charakter parapodatku,
 podatek dochodowy,
OPODATKOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH:
Gospodarstwa domowe […]