Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa.
Urząd celny jest to jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą zostać dokonane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Dyrektor urzędu celnego jest organem administracji państwowej w sprawach celnych.
Do zadań dyrektora urzędu celnego należy:
 dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
 sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
 zwalczanie i […]