Rodzaje stawek występujących w polskich podatkach

Rodzaje stawek występujących w polskich podatkach
Stawki podatkowe są współczynnikami określającymi wysokość podatku w stosunku                   do podstawy opodatkowania. Spotykamy stawki kwotowe i procentowe. Stawka kwotowa okre­śla bezpośrednio wielkość podatku, natomiast stawka procentowa określa, jaką część pod­stawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe występują        w dwóch formach. Stawki procentowe stałe, inaczej określane jako proporcjonalne lub li­niowe, stanowią procentowo stałe wielkości w stosunku do podstawy opodatkowania. Stawki pro­centowe zmienne charakteryzują się tym, że ich wysokość zmienia się wraz ze zmianą pod­stawy opodatkowania. W ramach stawek procentowych zmiennych spotykamy stawki progre­sywne, regresywne i degresywne. Stawki progresywne powodują, że podatek rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania. Obciąża on jednostkę podstawy w miarę jej wzrostu coraz to wyższą kwotą podatku. Stawki regresywne maleją wraz ze wzrostem podstawy opo­datkowa­nia. Stosowane są dla ożywienia rozwoju danej gałęzi, kierunku produkcji. Stawki degre­sywne charakteryzują się tym, że maleją wraz ze zmniejszaniem się podstawy opodat­kowa­nia.

Comments are closed.