rok podatkowy

rok podatkowy

Rok podatkowy co do zasady jest to rok kalendarzowy, czyli 12 kolejnych miesięcy. Polskie prawo przewiduje także, że rok podatkowy nie musi odpowiadać rokowi kalendarzowemu ale powinien on trwać 12 miesięcy. Prawo polskie określa rok podatkowy w 3 wariantach:
 u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą po raz pierwszy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego lub do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
 w przypadku gdy podatnik rozpoczyna działalność i wybiera rok podatkowy inny niż kalendarzowy zobowiązany jest do powiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o dokonanym wyborze w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,
 w przypadku gdy podatnik rozpoczyna działalność w II połowie roku kalendarzowego i ta działalność prowadzona jest po raz pierwszy i wybiera on rok z rokiem kalendarzowym wówczas rok podatkowy morze trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczął działalność,

Rok podatkowy dla podmiotu, który już działa i zmierza zmienić rok podatkowy musi poinformować o tym Urząd Skarbowy w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Comments are closed.