Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa.

Urząd celny jest to jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą zostać dokonane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Dyrektor urzędu celnego jest organem administracji państwowej w sprawach celnych.
Do zadań dyrektora urzędu celnego należy:
 dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
 sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
 zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń z zakresie ustalonym ustawą karnoskarbową,
 wykonywanie innych zadań zleconych w odrębnych przepisach,

Cło jest specyficznym podatkiem, pobieranym przez państwo od przywozy i wywozu towarów za granicę RP. Dochód z ceł jest ustanawiany przez państwo, pobierany przez państwo i zasilający budżet państwa. Cła ustalane są w celu tworzenia zasobów pieniężnych służących finansowaniu finansów publicznych. Po wejściu Polski do UE urzędy celne zostały zobowiązane do pobierania akcyzy.

Obiło mi się o uszy, że po wejściu do Unii, cały dochód osiągnięty z cła, przekazywany jest przez Polskę do Brukseli. Tym samym od 1 maja 2004r. cło nie stanowi dochodu budżetu państwa.

Comments are closed.