Struktura systemu podatkowego w Polsce.

Struktura systemu podatkowego w Polsce.

Na system podatkowy składa się ogół podatków pobieranych w danym państwie w danym czasie. Systemy podatkowe możemy podzielić na:
 historyczne – systemy ukształtowane w drodze historycznych zmian,
 racjonalne – budowane i wprowadzane wg z góry przyjętych założeń,

System podatkowy Polski ma charakter systemu kształtowanego historycznie. Po przemianach w latach 90 w polskim systemie podatkowym możemy wyróżnić podatki:
 podatek rolny,
 podatek leśny,
 podatek od nieruchomości,
 podatek spadków i darowizn,
 podatek od środków transportowych,
 podatek od posiadania psów,
 podatek od czynności cywilnoprawnych,
 podatek dochodowy od osób fizycznych,
 podatek dochodowy od osób prawnych,
 podatek od towarów i usług,
 podatek akcyzowy,
 podatek od gier losowych,

Bliższa analiza systemu podatkowego prowadzi do wyodrębnienia związków subsystemów. Wyróżniamy subsystemy:
 podatków i opłat lokalnych,
 opodatkowania przedsiębiorców,
 opodatkowania gospodarstw domowych,
 opodatkowania gospodarstw rolnych,

Rozpatrując strukturę systemu podatkowego należy zwrócić uwagę na proporcję pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim i pośrednim. Cecha charakterystyczną polskiego systemu podatkowego jest stosunkowo szeroki zakres opodatkowania pośredniego, co się wyraża w stosunkowo dużym znaczeniu podatków obrotowych. Podatki bezpośrednie, a zwłaszcza podatki dochodowe także występują, lecz większa waga jest przywiązywana do podatków pośrednich. Szczególnie dyskusyjny jest problem opodatkowania konsumpcji i dochodu. Na strukturę systemu podatkowego w Polsce wpłynęła reforma finansów pomiędzy budżetem państwa a samorządem. Pozwoliło to na wyodrębnienie podatków będących dochodem budżetu państwa oraz samorządowych. pewną wcale nie małą rolę w strukturze systemu podatkowego odgrywają opłaty publiczne oraz wpłaty i składki na inne aniżeli budżet państwowy i samorządowy fundusze obejmowane finansami publicznymi, a zwłaszcza składki na ubezpieczenie społeczne.

Comments are closed.