Zasady powoływania giełdy

Zasady powoływania giełdy:

1. giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną,
2. akcje mogą być wyłącznie imienne (nie stosuje się, gdy giełda jest spółką publiczną),
3. akcje mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie (nie stosuje się, gdy giełda jest spółką publiczną),
4. minimalny kapitał zakładowy spółki prowadzącej giełdę wynosi 40 mln zł
5. prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek zainteresowanego i zaopiniowany przez KNF,
6. stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie firmy inwestycyjne oraz Krajowy Depozyt

Comments are closed.