REGIONALIZACJA GOSPODARCZA

REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
W literaturze ekonomicznej i geograficznej bardzo często operuje się pojęciem region, odno-sząc to pojęcie do różnych jednostek przestrzennych. W związku z tym mówimy o regionach:
• geograficznych,
• politycznych,
• administracyjnych,
• ekonomicznych
Najczęściej używanymi terminami są pojęcia regionu fizyczno-geograficznego oraz regionu ekonomicznego.
Za najważniejsze cechy określające region ekonomiczny uznaje się:
• obszar o znacznym potencjale sił wytwórczych,
• zespół jednostek terytorialnych powiązanych wzajemnie różnymi więzami ekono-micznymi […]

ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ

ISTOTA POLITYKI REGIONALNEJ
Procesy rozwoju gospodarki zawsze odbywają się w ściśle określonej przestrzeni. Przestrzeń długo nie była dostrzegana w ekonomii jako istotny czynnik rozwoju gospodarki. Rolę prze-strzeni i branży regionalnej zaczęto dostrzegać dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wiąza-ło się to z rozwojem sił wytwórczych i powstaniem techniki lokalizacji produkcji. Zróżnico-wania przestrzenne w rozwoju gospodarczym […]

PRZEDMIOT POLITYKI GOSPODARCZEJ

PRZEDMIOT POLITYKI GOSPODARCZEJ
Termin polityka pochodzi z greckiego słowa „politike”, które oznacza sztukę rządzenia pań-stwem. Podmiotem polityki nie jest tylko państwo, ale też różne organizacje gospodarcze. Uwzględniając natomiast przedmiot polityki możemy mówić o polityce:
• zagranicznej,
• kulturalnej,
• wojskowej,
• itp.
Jeżeli natotomiast uwzględniamy działalność państwa w sferze gospodarczej używamy poję-cia „polityka gospodarcza” lub „polityka ekonomiczna”.
Polityka ekonomiczna – jest to bezpośrednie i pośrednie […]

Przykładowa analiza S. W. O. T.

A N A L I Z A S. W. O. T.
MOCNE STRONY INWESTYCJI
1. Usługi
- wysoka jakość usługi mogąca konkurować z najlepszymi potencjalnymi konkurentami na rynku,
- elastyczne usługi kurierskie dostosowane do warunków i zapotrzebowania na rynku,
-możliwość wejścia na rynki trzecie,
- […]

Determinanty indywidualnej podaży przedsiębiorstwa

Determinanty indywidualnej podaży przedsiębiorstwa
Podaż ulega zmianom wzrostom lub spadkom pod wpływem szeregu czynników.
Wzrost podaży następuje wówczas, gdy przy każdej cenie następuje wzrost
Ilości dóbr i usług, które sprzedawcy mogą zaoferować do sprzedaży.
Spadek podaży następuje wówczas gdy przy danych cenach występuje zmniejszenie ilości generowanych dóbr i usług.
• Podaż: uzależniona jest do kosztów produkcji. Wzrost kosztów produkcji przy stałych […]

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
Zjawisko historyczne, stanowiące szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
wzrost produkcji większy od chłonności rynków narodowych trwałe nadwyżki w jednych krajach i możliwość zbytu w innych […]

PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
Gospodarka światowa zbiorowość podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się działalnością gospodarczą wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Podmioty:
- przedsiębiorstwa krajowe
- przedsiębiorstwa międzynarodowe
- gospodarki narodowe
- ugrupowania integracyjne
- międzynarodowe organizacje gospodarcze
Powiązania między podmiotami:
- kooperacja
- powiązania technologiczne
- związki finansowo-kredytowe i kapitałowe
- powiązania handlowe (import, eksport)
- powiązania instytucjonalne
Przedsiębiorstwa krajowe stają się podmiotami gospodarki światowej jeśli utrzymują międzynarodowe stosunki ekonomiczne, powiązania:
- handlowe: import, eksport
- produkcyjne: kooperacja
- technologiczne: […]

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
1. Regionalna integracja gospodarcza
2. Handel międzynarodowy
- międzynarodowa wymiana towarów i usług
- handel zagraniczny
3. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
- międzynarodowe przepływy kapitałów
- międzynarodowe przepływy siły roboczej
- przepływy wiedzy naukowo-technicznej w sferze międzynarodowej
4. Międzynarodowe stosunki walutowe
5. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza
6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
7. Problemy globalne

SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]

SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]
Art. 22 § 1 Spółką jawną jest spółka osobowa, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą
[ nazwą], a nie jest inną spółką osobową czy handlową.
Spółkę jawną mogą tworzyć:
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
• Inne osoby prawne
dowolne połączenia
Wspólnicy mogą odpowiadać majątkiem osobistym za zobowiązania spółki art. 31 KDH tzw. odpowiedzialność subsydiarna [ w pierwszej kolejności odpowiada spółka […]

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
1. Deklaratoryjny [?] [ potwierdzający ] dotyczy tylko sp. jawnej – wpis potwierdza powstanie spółki. Nie tworzą nowych skutków prawnych. / obecnie ustawodawca dąży aby od 01. 2004r. wpis ten był konstytutywny/.
2. Konstytutywny kształtujący sytuację, samo zawarcie umowy nie tworzy spółki, powstaje ona dopiero z datą wpisu przez sąd. Obejmuje […]