Klasyfikacja kosztów

Klasyfikacja kosztów :

Z punktu widzenia rodzaju rozróżniamy następujące koszty:

• Koszty osobowe
• Koszty materiałowe
• Trwały majątek produkcyjny

Z punktu widzenia powiązania z produkcją koszty dzielimy na:

• Koszty bezpośredni
• Koszty pośrednie

• Koszty produkcji : to ogół wydatków pieniężnych, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby wyprodukować odpowiednie dobro.

- zakup surowców
- koszty energii elektrycznej
- płaca itp.

W praktyce występują one jako koszty księgowe.

• Koszt alternatywny : to wartość korzyści, które utracono przez wybór najlepszej alternatywy

• Koszy jawne : to wydatki faktyczne poniesione na zakup wszystkich czynników produkcji.

• Koszty nieujawnione : powstają w warunkach, gdy w działalność przedsiębiorstwa zaangażowane są czynniki produkcyjne które nie zostały opłacone np.: ( wartość ziemi )

• Koszty ekonomiczne : zdefiniowane są jako płatności, które muszą zostać dokonane, aby zapewnić podaż czynników produkcji niezbędnych do dalszej działalności.

- reklama
- badania rynkowe

• Koszty ryzyka : w gospodarstwie istnieją również niepowodzenia (musimy się liczyć z potencjalnymi stratami czyli nie osiągnięciem określonego zysku )

• Koszty stałe : obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowanie przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji np.:

- amortyzacja
- koszty ogrzewania
- odsetki od kredytów itp.

• Koszty zmienne : obejmują przede wszystkim , koszty zużycia surowców i opakowań zużytych do produkcji, koszt eksploatacji maszyn i urządzeń.

• Koszty osobowe : wynagrodzenie dla pracowników za prace

• Koszty materiałowe : to suma wszystkich wartości materiałów energii i paliw zużytych do produkcji.

• Trwały majątek produkcyjny : zużywa się stopniowo w procesie produkcji są to maszyny wszelkiego typu, urządzenia, budynki

• Koszty bezpośrednie : to takie które można odnieść do konkretnego wyboru. Są to płaca bezpośrednia wraz z ubezpieczeniami społecznymi

• Koszty pośrednie : ta takie które można odnieść do konkretnych wyrobów
- amortyzacja
- zużycie energii
- płace
- odsetki

Comments are closed.