SPÓŁKA

SPÓŁKA – organizacja prywatna, prawna w której wspólnicy łączą się dla spełnienia określonego celu. Spółka powinna grupować co najmniej dwie osoby [ sp. osobowe ]. Dopuszczalne jest tworzenie jedno osobowych spółek kapitałowych [ jeden podmiot, osoba wpłaca wymagany kapitał i staje się jedno osobowym wspólnikiem tzn. spółki córki – pod kontrolą głównej spółki
np. sp. z […]

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA PARTNERSKA
Art. 86 KSH Spółka osobowa utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu w tejże spółce. Mogą ją tworzyć tylko osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Uprawnienia te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. z Ustaw
Wolne zawody – to np. adwokat, radca prawny, notariusz, księgowy, doradca podatkowy, aptekarz,
[…]

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Art. 102 KSH Jest to sp. osobowa, Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń [KOMPLEMENTARIUSZ] i jeden w sposób ograniczony [ KOMANDYTARIUSZ].
W nazwie powinno być co najmniej jedno nazwisko KOMPLEMENTARIUSZA i oznaczenie sp. komandytowa.
Umowa w formie aktu notarialnego, utworzenie powstaje z chwilą wpisu […]

SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
Istotą jest rozróżnienie dwóch wspólników:
1. KOMPLEMENTARIUSZE [ ryzykują całym majątkiem osobistym, uprawnieni do reprezentacji firmy ]
2. AKCJONARIUSZE [ ryzykują tylko tym co dali czyli akcjami ]
Kapitały:
1. Kapitał zakładowy – min 50 tys. Zł wniesiony przez akcjonariuszy.
2. Kapitał pokrywany z wkładów wniesionych przez komplementariuszy
Wspólnicy:
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
Możliwa jest sytuacja w której wspólnik będzie komplementariuszem i akcjonariuszem […]

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych
PODMIOT OPODATKOWANIA
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatnikami tego podatku są także spółki wyposażone w osobowość prawną […]

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług
Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji […]

Transakcje terminowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym i ryzykiem spory procentowej

Ryzyko finansowe wynika z możliwości zrealizowania dochodu różniącego się od oczekiwanego dochodu. Ryzyko jest nieodzownym elementem w procesach finansowych . Wiąże się z możliwymi przepływami pieniężnymi, które płaci i otrzymuje podmiot i wynika z powiązania tego podmiotu z otoczeniem, zwłaszcza z rynkiem finansowym. Jednym z głównych rodzajów ryzyka finansowego jest ryzyko rynkowe jest to […]

Trójkąt Wyszechracki – GRUPA WYSZECHRACKA

Trójkąt Wyszechracki – GRUPA WYSZECHRACKA
Polska z inicjatywy prezydenta Havla, który miał na celu integrację państw Europy środkowej – celem było zapełnienie próżni geopolitycznej po rozpadzie Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku. Republiki post sowieckie uzyskiwały niepodległość, istniała potrzeba zagospodarowania tego regionu, powstał pomysł, aby kraje uznawane za najbardziej rozwinięte czyli: Polska, Czechosłowacja i Węgry utworzyły […]

Klasyfikacja kosztów

Klasyfikacja kosztów :
Z punktu widzenia rodzaju rozróżniamy następujące koszty:
• Koszty osobowe
• Koszty materiałowe
• Trwały majątek produkcyjny
Z punktu widzenia powiązania z produkcją koszty dzielimy na:
• Koszty bezpośredni
• Koszty pośrednie
• Koszty produkcji : to ogół wydatków pieniężnych, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby wyprodukować odpowiednie dobro.
- zakup surowców
- koszty energii elektrycznej
- płaca itp.
W praktyce występują one jako […]

koszty i ich podział

koszty i ich podział
Koszt jest to ilość środków finansowych użyta do zakupu niezbędnych czynników produkcji.
Rozliczanie kosztów służyć ma właściwej ocenie rentowności przedsięwzięć, staranna ocena kosztów pomaga w podjęciu decyzji które mają prowadzić do uzyskania max zysku. Niewłaściwa ocena kosztów prowadzi do błędnych decyzji finansowych i jednocześnie naraża nasze przedsięwzięcie na straty […]