Przedsiębiorstwo jako reprezentant strony podaży na rynku definicje i cele

Przedsiębiorstwo jako reprezentant strony podaży na rynku definicje i cele
Przedsiębiorstwo to główny element, podmiot każdej gospodarki, którą wraz z nim tworzy gospodarstwo domowe oraz państwo. Przedsiębiorstwo w strukturach
gospodarki zajmuje miejsce szczególne.
Przedsiębiorstwo w odróżnieniu od gospodarstwa domowego wchodzi w skład sfery wytwarzania, a nie w sferze konsumpcji. Natomiast od państwa dzieli się tym, że działa w […]

funkcjonowanie podatku leśnego.

funkcjonowanie podatku leśnego.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące:
 właścicielami,
 posiadaczami samoistnymi,
 użytkownikami wieczystymi,
 w niektórych przypadkach posiadaczami zależnymi lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).
Podmiotem podatku należnego od lasów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospo¬darstwa Leśnego Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład […]

cechy „dobrego systemu podatkowego”.

cechy „dobrego systemu podatkowego”.
Cechy dobrego systemu podatkowego:
 kilka rodzajów podatków przy czym 3 lub 4 ich rodzaje powinny być podstawą finansów publicznych,
 różne przedmioty opodatkowania tzn. dochody, wydatki, majątek, prawa majątkowe,
 odpowiednia proporcja pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim i pośrednim – podatki bezpośrednie wprowadzone są dlatego, że są one trudniej przerzucalna oraz są pewnym, systematycznym choć mniej wydajnym źródłem dochodów, […]

Stawki podatku akcyzowego

Stawki podatku akcyzowego mogą być wyrażone w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, których dotyczą:
 procentowo – w stosunku do ceny sprzedaży pomniejszonej o należny VAT lub w stosunku do podstawy opodatkowania importu,
 kwotowo – na jednostkę wyrobu,
 jako różnica cen,
W większości towarów stawki zostały ustalone kwotowo i obowiązują w jednakowej wysokości dla producenta i importera. Podatek kwotowy jest […]

Prowadzenie ewidencji sprzedaży w podatku VAT za po¬mocą kasy fiskalnej

prowadzenie ewidencji sprzedaży w podatku VAT za po¬mocą kasy fiskalnej.
Zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących są obowiązani podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz:
 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 osób fizycznych prowadzących działalność […]

Podatki a opłaty, różnice i podobieństwa. Podatki i opłaty lokalne.

Podatki a opłaty, różnice i podobieństwa. Podatki i opłaty lokalne.
Podatek to nieodpłatne, bezzwrotne, pieniężne, przymusowe świadczenie, które jest nakładane jednostronnie przez związek publiczno¬prawny, jakim jest państwo bądź organizacja samorządowa w celu sfinansowania potrzeb publicznych i społecznych, przy czym:
 nieodpłatność podatku polega na tym, że podatnikowi nie przysługuje, po jego zapłace¬niu, żadne roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony […]

ETAPY (FAZY) ROZWOJU RYNKU GIEŁDOWEGO:

ETAPY (FAZY) ROZWOJU RYNKU GIEŁDOWEGO:
1. faza uśpienia – charakteryzuje się niska płynnością rynku wynikającą z niskiego popytu i podaży, co wynika z niskiej świadomości rynku. Rynek mało chłonny; małe obroty; ceny notowanych walorów są bliskie ich wartości nominalnych.
2. faza manipulacji – w wyniku świadomie prowadzonej polityki przez państwo mające na celu uatrakcyjnienie giełdy; można zaobserwować wzrost zwiększania […]

GIEŁDY I TRANSAKCJE GIEŁDOWE

GIEŁDY I TRANSAKCJE GIEŁDOWE
System finansowy – to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi. W jego skład wchodzą instrumenty finansowe, rynki finansowe i inwestycje finansowe oraz zasady określające sposób funkcjonowania.
RODZAJE SYSTEMÓW FINANSOWYCH:
1. system finansowy bankowo zorientowany – inaczej kontynentalny, niemiecko-japoński,
2. system finansowy oparty na funkcjonowaniu rynków finansowych – inaczej anglosaski lub anglo-amerykański
Uzans giełdowy – […]

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
1. Tradycje rynku kapitałowego w Polsce:
• pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarto w Warszawie 12 maja 1817 r. (Giełda Kupiecka)
• w okresie międzywojennym oprócz giełdy warszawskiej działały giełdy w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Wilnie, Poznaniu i Łodzi
• podstawowe znaczenie miała giełda warszawska – koncentrowało się na niej 90% obrotów, a w roku 1938 notowano […]

ZJAWISKA I TRENDY WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURALNY ROZWÓJ I MODYFIKACJĘ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH (GIEŁDOWYCH)

ZJAWISKA I TRENDY WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURALNY ROZWÓJ I MODYFIKACJĘ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH (GIEŁDOWYCH)
1. unifikacja – znajduje swoje odzwierciedlenie we wdrażanych rozwiązaniach technicznych, takich jak systemy transakcyjne stosowane na poszczególnych rynkach. Tworzenie systemów automatycznych może doprowadzić do niemożności wykorzystania różnego rodzaju porozumień między rynkami, a brak kompatybilności może stać się istotną barierą rozwojową. Unifikacja dotyczy również rozwiązań prawnych. […]