PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Gospodarka światowa zbiorowość podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się działalnością gospodarczą wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Podmioty:
- przedsiębiorstwa krajowe
- przedsiębiorstwa międzynarodowe
- gospodarki narodowe
- ugrupowania integracyjne
- międzynarodowe organizacje gospodarcze

Powiązania między podmiotami:
- kooperacja
- powiązania technologiczne
- związki finansowo-kredytowe i kapitałowe
- powiązania handlowe (import, eksport)
- powiązania instytucjonalne

Przedsiębiorstwa krajowe stają się podmiotami gospodarki światowej jeśli utrzymują międzynarodowe stosunki ekonomiczne, powiązania:
- handlowe: import, eksport
- produkcyjne: kooperacja
- technologiczne: licencje, współpraca w ramach badań i rozwoju
- finansowo-kredytowe i kapitałowe: joint ventures, wspólne inwestycje

Przedsiębiorstwa międzynarodowe = umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
• umiędzynarodowienie wymiany (eksport, import)
• wejście na rynek międzynarodowy poprzez podjęcie produkcji lub działalności gospodarczej za granicą (motywy: rozszerzenie skali produkcji, zbytu, zdobycie nowych rynków, ominięcie barier handlowych i administracyjnych) – przedsiębiorstwo staje się korporacją trans narodową
• globalizacja: umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa i jego działalności
- globalny zasięg działalności
- globalna strategia produkcyjna, handlowa
- globalna polityka

Gospodarki narodowe rola państwa, kontrola i kształtowanie stosunków gospodarczych z zagranicą
- stosowanie środków polityki zagranicznej – wpływanie na wielkość i strukturę obrotów towarowych
- kształtowanie kursu walutowego – wpływanie na wymianę handlową i obroty kapitałowe

Ugrupowania integracyjne wyraźnie wyróżniające się na tle otoczenia, względnie jednolite organizmy gospodarcze obejmujące co najmniej 2 kraje
- proces integracji: dostosowywanie się struktur gospodarczych, gałęzi gospodarek …
- sąsiedztwo w regionie geograficznym, poziom rozwoju gospodarczego
- powiązania formalne (organizmy, struktury) i nieformalne

Organizacje gospodarcze spełniają funkcje regulacyjne, ustanawiają wzorce i normy postępowania:
- egzekwowanie norm pod groźbą sankcji
- pomoc społeczna i humanitarna (UNICEF, WHO…)
- rozwój handlu (WTO…)
- rozwój techniczny i gospodarczy (UNCTAD)
- pomoc finansowa (Bank Światowy)

Cechy gospodarki światowej jako systemu:
1. charakter dynamiczny – ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom
2. charakter historyczny – powstała na pewnym etapie rozwoju gospodarczego
3. charakter niejednorodny – podmioty niejednorodne
4. charakter zróżnicowany – podmioty, które ją tworzą nie są tak samo ważne
5. dąży do wzrostu

Comments are closed.