REGIONALIZACJA GOSPODARCZA

REGIONALIZACJA GOSPODARCZA

W literaturze ekonomicznej i geograficznej bardzo często operuje się pojęciem region, odno-sząc to pojęcie do różnych jednostek przestrzennych. W związku z tym mówimy o regionach:
• geograficznych,
• politycznych,
• administracyjnych,
• ekonomicznych
Najczęściej używanymi terminami są pojęcia regionu fizyczno-geograficznego oraz regionu ekonomicznego.
Za najważniejsze cechy określające region ekonomiczny uznaje się:
• obszar o znacznym potencjale sił wytwórczych,
• zespół jednostek terytorialnych powiązanych wzajemnie różnymi więzami ekono-micznymi i społecznymi,
• obszar, w którym dominuje jeden ośrodek centralny,
• obszar o wyraźnej specyfikacji gospodarczej,

Region ekonomiczny może być rozpatrywany jako kategoria:
• poznania,
• badania,
• opisu,
• charakterystyki,
• działania,

W polityce regionalnej wyróżnia się 2 ujęcia regionu ekonomicznego:
• jako układu strefowego, albo powierzchniowego tworzonego przez jednostki o podob-nym profilu gospodarczym,
• jako układu węzłowego, albo ciążeń skupionego wokół dużego miasta,

Według Kazimierza Secomskiego region ekonomiczny – to określony obszar danego kraju, w którym ukształtował się zespół sił wytwórczych wzajemnie ze sobą powiązanych.

Według Stefana Berezowskiego region ekonomiczny – to określony obszar, wyodrębniony na podstawie różnych cech ekonomicznych i społecznych.

Według Antoniego Fajferka region ekonomiczny – terytorialny kompleks produkcyjno-usługowy, wyróżniający się od otaczających obszarów swoistymi formami gospodarowania.

W praktyce wyróżnia się 5 podstawowych typów regionów ekonomicznych:
• regiony przemysłowe – tj. obszary o dużym potencjale produkcji, zatrudnienia i ma-jątku trwałego w przemyśle; obszary górnicze, gdzie przemysł stanowi duży udział w PKB np. region śląski,
• regiony rolniczo-leśne – tj. obszary o dominacji rolnictwa i leśnictwa,
• regiony przemysłowo-rolnicze (rolniczo-przemysłowe),
• regiony miejskie – obejmujące duże skupiska miejskie o dużej urbanizacji np. Lon-dyn, Paryż, Tokio, Meksyk,
• regiony turystyczno-rekreacyjne – tj. obszary, gdzie występuje na dużą skale działal-ność człowieka związana z usługami turystycznymi i szeroko rozumianą rekreacją np. Lazurowe Wybrzeże, Floryda, region Alp, część Kalifornii,

Comments are closed.