SPÓŁKA

SPÓŁKA – organizacja prywatna, prawna w której wspólnicy łączą się dla spełnienia określonego celu. Spółka powinna grupować co najmniej dwie osoby [ sp. osobowe ]. Dopuszczalne jest tworzenie jedno osobowych spółek kapitałowych [ jeden podmiot, osoba wpłaca wymagany kapitał i staje się jedno osobowym wspólnikiem tzn. spółki córki – pod kontrolą głównej spółki
np. sp. z o.o., sp. akcyjna.
Akt wewnętrzny – reguluje funkcjonowanie spółki.

Każda ze spółek tworzona jest na podstawie:
1. Umowa spółki – dotyczy: sp. cywilnej, sp. jawnej, sp. komandytowej, sp. partnerskiej, sp. z o.o.;
2. Statut – dotyczy to: sp. akcyjnej, sp. komandytowo – akcyjnej;
3. Akt założycielski – sp. jednoosobowa, sp. z o.o.;

Grupy spółek:
I Spółki prawa cywilnego: uregulowana w prawie cywilnym, jest to prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Spółka jest umową dotyczącą stron. Podmiotem są wspólnicy. Spółka ta nie ma zdolności sądowej tzn. nie może występować w sądzie jako podmiot oraz nie ma zdolności wekslowej. Nie jest ewidencjonowana i nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
II Spółki prawa handlowego: uregulowane w prawie handlowym. Wyróżnia się sześć spółek: sp. jawna, sp. komandytowa, sp. komandytowo – akcyjna, sp. akcyjna, sp. z o.o. sp. partnerska; Wszystkie są przedsiębiorcami jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Zawsze są rejestrowane w K R S , mają odrębny byt od wspólnika, wspólnik to odrębny podmiot.
Zasada wyłączności spółki : jeśli ktoś chce utworzyć spółkę musi to zrobić tylko z form przypisanych w Kodeksie.
Spółki te dzielą się na:
• osobowe [sp. jawna, sp. komandytowa, komandytowo – akcyjna, sp. partnerska]. Istotne są osoby wspólników [ co najmniej 2 ]. Brak ograniczeń na ilość wspólników. Istotne jest współdziałanie wspólników dla osiągnięcia określonego celu. Nazwisko wspólnika w nazwie firmy. Wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, pojawia się tutaj ryzyko działania czyli ewentualna utrata majątku prywatnego. Podmiotami są osoby prawne art. 8 § 1 K S H i ułomne osoby prawne. Spółka odpowiada za zobowiązania wspólnika [ można pozwać spółkę ]. Dopuszcza się możliwość zastąpienia wspólnika innym wspólnikiem.
• kapitałowe [ sp. z o.o., sp. akcyjna ] połączenie kapitałów. Ważny jest kapitał a nie kto go wnosi. Wspólnik odpowiada tylko tym co wnosi do spółki. Uprawnienia wspólników zależne są od tego ile wspólnik wpłacił na kapitał zakładowy.

Comments are closed.