zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do poziomu sprzedaży detalicznej wyłącznie. Obliczany jest od ceny towarów i usług według stawki właściwej dla tych towarów i usług po odliczeniu podatku od wartości dodanej poniesionego przy nabyciu różnych elementów kosztowych.

Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one charakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu podmiotowego z uwagi na bardzo szeroko określony krąg podmiotów uważanych za podatników podatku VAT. Odstępstwa od zasady powszechności mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy, bowiem wyłączenie niektórych transakcji z zakresu opodatkowania – względnie objęcie ich zwolnieniem od podatku – zakłóca jego naliczanie w sposób umożliwiający osiągnięcie celu, jakim jest opodatkowanie wyłącznie ostatecznej konsumpcji towarów i usług, dlatego też stosowanie zwolnień zostało wymienione enumeratywnie w ustawie.

Zasada wielofazowość podatku VAT wiąże się ściśle z zasadą powszechności tego podatku, który powinien być nakładany na każdym etapie obrotu towarem lub usługą, aż do ostatecznego nabywcy. W każdej fazie obrotu, opodatkowaniu podlega tylko wartość dodana liczona od wartości netto towaru lub usługi (tzn. po odliczeniu wartości już opodatkowanej w poprzedniej fazie obrotu).

Zasada potrącalności podatku VAT wyraża się tym, że każdy z podatników na swoim etapie obrotu dokonuje naliczenia podatku należnego obciążającego kolejnego odbiorcę. Ma on jednocześnie prawo do odliczenia od swojego podatku należnego podatku, którym obciążył go jego dostawca przy nabyciu towarów lub usług.

Zasada neutralność podatku VAT wyraża się tym dla podatnika, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku. Podatek VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami, gdyż całym ciężarem powinien zostać obciążony ostateczny nabywca, czyli konsument. Dlatego też, podatek ten nazywany jest często podatkiem od konsumpcji.

Comments are closed.