PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ

PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ
Termin polityka społeczna został wprowadzony przez francuskiego socjalistę K. Fourier. Wiązało się to z burzliwym rozwojem sił wytwórczych i koniecznością uwzględniania w eko-nomi stosunków międzyludzkich, co było następstwem żądań partii socjalistycznych rozwija-jących się w Europie zachodniej. Termin polityka społeczna ma dwojakie znaczenie :
• występuje jako pojęcie określające działalność różnych podmiotów państwa, organi-zacji społecznych i […]

REGIONY STRUKTURALNIE NIEDOSTOSOWANE I OBSZARY PROBLEMOWE

REGIONY STRUKTURALNIE NIEDOSTOSOWANE I OBSZARY PROBLEMOWE
W literaturze i publicystyce ekonomicznej od dawna podkreślano kwestie regionów słabo rozwiniętych lub zacofanych. Obok tych regionów obejmujących obszary słabo zainwestowane, nisko uprzemysłowione pojawiły się regiony strukturalnie niedostosowane lub problemowe. Niedostosowanie może dotyczyć regionów niedostosowanych do makrostruktury gospodarki oraz regionów wewnętrznie źle ustrukturyzowanych. Pojawienie się regionów strukturalnie niedostosowanych jest zjawiskiem […]

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ
Istotnym elementem programowania rozwoju regionalnego jest wybór odpowiednich strategii rozwoju regionalnego. Strategie te wiążą się z istniejącymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Do uwarunkowań zewnętrznych zaliczamy:
• politykę makroekonomiczną państwa,
• stan finansów publicznych,
Uwarunkowanie wewnętrzne to:
• kondycja finansowa największych przedsiębiorstw,
• stan środowiska,
• procesy przekształceń własnościowych,
W programowaniu rozwoju gospodarczego regionu wyróżniamy dwa rodzaje strategii:
• strategie defensywne (dostosowania) – opierające się głównie na […]

PROGRAMOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ

PROGRAMOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI REGIONALNEJ
Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej wiąże się z koniecznością przewidywania przebiegu różnych zjawisk w przyszłości. W naukach ekonomicznych problematyka programowania wiąże się z wyborem określonych celów oraz środków realizacji tych celów. Elementem każdego programowania są więc cele, warunki realizacji celów oraz środki do realizacji wyznaczonych celów. Problematyka programowania wiąże się ściśle z problematyką […]

PODSTAWY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

PODSTAWY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ
Polityka przemysłowa stanowi ważny element polityki gospodarczej. Przemysł odgrywa klu-czową rolę w ekonomice współczesnych krajów. Wiąże się to z tym, że:
• wytwarza on narzędzia i środki pracy,
• dostarcza duże ilości materiałów i półfabrykatów,
• osiąga najwyższe wskaźniki wydajności pracy,
• stanowi o sile obronnej kraju,
Jednak nie we wszystkich krajach czy regionach przemysł odgrywa decydującą rolę w gospo-darce. Wiąże się […]

REGIONY WĘZŁOWE I AGLOMERACJE PRZEMYSŁOWE

REGIONY WĘZŁOWE I AGLOMERACJE PRZEMYSŁOWE
Przedstawione dotychczas regiony charakteryzowały się jako wyraźne układy przestrzenne lub strefowe. Wyznaczane one były na podstawie celowo dobranych cech. Oprócz tego w literaturze wyróżnia się regiony o charakterze węzłowym tj. obszary skupione wokół dużych miast. Kryteriami dla wyróżnienia tych regionów są różne powiązania ekonomiczne i spo-łeczne poszczególnych jednostek terytorialnych.
Wśród regionów węzłowych […]

Wiążącą Informację Taryfową.

Wiążącą Informację Taryfową.
Wiążąca Informacja taryfowa wydawana jest przez prezesa Głównego Urzędu Ceł w formie decyzji na pisemny wniosek osoby. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to pisemna decyzja, która określa właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 6 lat od daty wydania. Wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli […]

elementy kalkulacyjne w sprawach celnych

Elementami kalkulacyjnymi zgodnie z Kodeksem Celnym, są elementy służące do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych, odnoszące się do towaru. Innymi słowy są to okoliczności faktyczne (np. kraj pochodzenia towaru) oraz prawne (wysokość stawki celnej na dany towar), które mają wpływ na wysokość należnego cła, a nieraz także innych opłat związanych z obrotem […]

funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji,
 podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się, z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają […]

nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy […]