nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY

Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika, bez względu na to, gdzie położone są źródła przychodów, z których te dochody są osiągane. Objęte są więc owym obowiązkiem zarówno dochody ze źródeł krajowych, jak i znajdujących się za granicą. Nieograniczony obowiązek odnosi do osób mających miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz do osób, których czasowy pobyt w RP trwa dłużej niż 183 dni w ramach danego roku podatkowego.

OGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY

Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tzn. tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP, podlegają:
 osoby, które nie maja miejsca zamieszkania na terytorium RP lub zamieszkują w Polsce krócej niż 6 miesięcy (183 dni),
 osoby przybyłe do Polski na pobyt czasowy w celu podjęcia zatrudnienia w zagranicznych przedsiębiorstwach drobnej wytwórczości, w spółkach utworzonych z udziałem podmiotów zagranicznych oraz oddziałach i przedstawicielstwach przedsiębiorstw i banków zagranicznych,

Comments are closed.