Cechy cła

Cło – jest specyficznym podatkiem pobieranym przez państwo od przywozu i wywozu towa-rów.

Cechy cła:
• Cło jest świadczeniem pieniężnym. Ten pieniężny charakter objawia się tym, iż cło jest mierzone i pobierane w pieniądzu.
• Cło jest świadczeniem obowiązkowym. Przepisy prawa celnego ustanawiają pewne prawa i obowiązki w stosunku do osób, które dokonują przywozu lub wywozu towa-rów. Jednym z podstawowych obowiązków jest obowiązek uiszczenia cła tzn., jeśli osoba dokonała przywozu towaru zobowiązana jest do zapłacenia cła zgodnie z przepisami prawa celnego we właściwej wysokości.
• Cło jest świadczeniem nie odpłatnym. Oznacza to, że osoba, która uiszcza cło nie uzyskuje w zamian żadnego świadczenia ze strony państwa.
• Cło cechuje bezzwrotność. Raz zapłacone cło nie podlega zwrotowi.
• Cło cechuje również ogólność. U bliżej nieokreślonych osób, które dokonują przywo-zu / wywozu towarów w takich samych ilościach, w tym samym czasie, pochodzące z tego samego kraju, zostaną obciążone cłem w tej samej wysokości.

Cło można analizować tak jak każdy podatek ze wskazaniem jego elementów konstruk-cyjnych:
• Podmiot czynny – czyli państwo ponieważ, dochód z ceł jest ustanawiany przez pań-stwo, jest przez to państwo pobierany i zasila jego budżet.
• Podmiot bierny – czyli osoba dokonująca obrotu towarowego zagranicą. Wśród nich wyróżniamy osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-wości prawnej.
• Przedmiot cła – jest to przywóz towarów, wywóz towarów zagranicę, a także przewóz towarów przez własny obszar celny (tranzyt).
• Podstawa poboru cła – podstawą opodatkowania jest wartość celna towaru. Jest to cena zapłacona lub należna za towar celny. Jest ona zwana także jako wartość transak-cyjna powiększona o koszty, które ponosi kupujący, a dotyczą one transportu, ubez-pieczenia, opakowań, opłat licencyjnych.
• Skala – jest stosowana przy poborze cła. Jest proporcjonalna do ceny towaru. Obecnie obowiązuje europejska taryfa celna.

Comments are closed.