Klasyfikacja ceł

Klasyfikacja ceł:

1. Według celu pobrania:

• cła fiskalne – ustanawiane są w celu tworzenia zasobów pieniężnych służących finansowaniu zadań publicznych. Wprowadzane są przez państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Przy wprowadzaniu ceł fiskalnych konieczne jest uwzględnienie elastyczności popytu na towary obciążone cłem. Nadmierny fiskalizm doprowadza do ograniczeń popytu i w efekcie jego spadek.
• cła ochronne – wyróżniamy tutaj:
 cła prohibicyjne – celem ceł prohibicyjnych jest ograniczenie a nawet uniemożliwienie importu towarów. Charakteryzują się bardzo wysoką stawką celną. Efekt ceł prohibicyjnych jest zbliżony do administracyjnego zakazu przywozu towarów. Nakładane są na narkotyki, rudę uranu, itp.

 cła ekspansywne – ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu cen na rynku krajowym. Pozwalają na utrzymywanie się wysokich cen wewnętrznych. Zastosowanie tego cła jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających monopolizację rynku wewnętrznego.
 cła wychowawcze – celem tych ceł jest stworzenie krajowemu przemysłowi jeszcze nieistniejącemu warunków, w których opłacalne stałoby się podjęcie czy zwiększenie produkcji. Przedmiotem ochrony nie jest cały przemysł krajowy, lecz nowe gałęzie i branże.

2. Według kierunku ruchu towarów:

• cła importowe – wpływają na bilans płatniczy państwa. Prowadzą one do podwyższenia cen towarów, co wpływa na zmniejszenie ich konkurencyjności.
• cła eksportowe – nie są pobierane (została podpisana ustawa o wolności tranzytu w Barcelonie w 1921r.)
• cła tranzytowe – nie są pobierane (została podpisana ustawa o wolności tranzytu w Barcelonie w 1921r.)

3. Według rodzaju towarów obciążonych cłem:

• cła preferencyjne – ustalane są na poziomie niższym niż normalnie.
• cła dyskryminacyjne – ustalane są na poziomie wyższym niż normalnie:
 cła retorsyjne – stosowane są jeżeli cło stanowi jeden rodzaj represji stosowany wobec innego państwa z tytułu niekorzyści odnoszonych w wymianie towarowej (cło odwetowe).
 cła wyrównawcze – ich celem jest niwelowanie efektu udzielanych zagranicą subsydiów eksportowych. W handlu zagranicznym stosuje się subwencje, dotacje, subsydia eksportowe. Subsydia eksportowe dzieli się na pośrednie i bezpośrednie. Subsydia bezpośrednie udzielane są w trzech formach: jako premia udzielana proporcjonalnie do wielkości eksportu, jako kwota różnicy pomiędzy ceną wewnętrzna (wyższą) a cena światową (niższą), i jako zwrot kosztów transportu.
 cła antydumpingowe – celem jest przeciwdziałanie skutkom dumpingu, czyli sprzedaży towarów eksportowych zagranica po cenach niższych niż w kraju, którego celem może być dążenie do opanowania nowych rynków zbytu lub utrzymywanie się na tej samej pozycji przez stopniowe eliminowanie z niego konkurentów.

Comments are closed.