Ordynacja podatkowa jako kodeks postępowania w sferze podatków.

Ordynacja podatkowa jako kodeks postępowania w sferze podatków.

Z przepisów Ordynacja podatkowa, która ma zastosowanie do wszystkich zobowiązań podatkowych, także tych, które powstały w zakresie podatków lokalnych. Z ustawy tej wynikają uprawnienia do:
 zaniechania poboru podatku,
 odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia płatności podatku na raty,
 umorzenia zaległości podatkowych,
 określenia odpowiedzialności następców prawnych i osób trzecich,
Z ustawy tej wypływa obowiązek samorządowego organu podatkowego do wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, jeżeli zobowiązanie podatkowe powstałe z mocy samego prawa nie zostało wykonane.

Ordynacja podatkowa określa zasady jakimi należy się kierować w postępowaniu podatkowym, należą do nich zasada:
 praworządności,
 zaufania obywateli do organów podatkowych,
 udzielenie niezbędnych informacji,
 prawdy obiektywnej,
 czynnego udziału stron w postępowaniu,
 przekonywania,
 szybkości i prostoty działania,
 pisemności,
 dwuinstancyjności,
 trwałości decyzji ostatecznej,
 jawności,

Określa również stopnie załatwienia sprawy:
 niezwłoczności – niezwłocznie powinny być załatwione te sprawy, które można rozpatrzyć w oparciu o fakty i dowody przedstawione przez stronę, jak również w oparciu o dowody powszechnie znane urzędowi skarbowemu,
 nie później niż w ciągu 1 miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania,
 nie później niż w ciągu 2 miesięcy – od dnia wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych,

Ordynacja podatkowa określa kto jest stroną lub kto może ją być w postępowaniu. Definiuje pojecie strony postępowania.

Ustawa ordynacji podatkowej określa jakie wymogi powinno spełniać, jakie powinno zawierać elementy, do kogo może być skierowane i w jakich sytuacjach:
 wszczęcie postępowania,
 decyzja,
 odwołanie,
 wznowienie postępowania,

Ustawa dyktuje kto może być pełnomocnikiem, jakie powinien spełniać warunki. Określa elementy protokołu, cel kontroli podatkowej. Wskazuje jakie wymogi powinno spełniać podanie i jaka powinna być jego treść.

Ordynacja podatkowa normuje:
 zobowiązanie podatkowe,
 informacje podatkowe,
 postępowanie podatkowe,
 kontrolę podatkową,
 czynności sprawdzające,
 tajemnicę skarbową,

Przepisy ustawy stosuje się do:
 podatków, opłat i innych należności nie podatkowych budżetu państwa, co do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe,
 podatków stanowiących dochody budżetów gmin,
 opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych,
 spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 ordynacji, należących do właściwości organów podatkowych,

Comments are closed.