Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:
1. Zasada praworządności – art. 120; mówi, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
2. Zasada zaufania obywateli (do organów celnych, podatkowych) – art.121 §1; postępowa-nie celne powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów celnych i podatkowych.
3. Zasada udzielania niezbędnych informacji – art.121 §2; organy celne w postępowaniu celnym są zobowiązane do udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa celnego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.
4. Zasada prawdy obiektywnej – art.122 w toku postępowania organy celne podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zała-twienia sprawy w postępowaniu celnym.
5. Zasada czynnego udziału stron – art.123 §1; w każdym stadium postępowania organy celne są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych roszczeń.
6. Zasada przekonywania – art.124; organy celne powinny wyjaśnić stronom zasadność przesłanek, którymi kieruje się przy załatwianiu sprawy, a w miarę możliwości doprowa-dzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.
7. Zasada szybkości i prostoty działania – art.125; organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami, prowa-dzącymi do jej załatwienia sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. Sprawy powinny bić załatwiane niezwłocznie ( do I m-ca – jeśli się nie da urząd musi powiadomić organ, że sprawa będzie rozpatrywana do II m-cy)
8. Zasada pisemności – art.126; sprawy celne załatwiane są w formie pisemnej chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
9. Zasada dwuinstancyjności – art.127; postępowanie celne jest dwuinstancyjne.
10. Zasada trwałości decyzji ostatecznych – art.128; decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu celnym są ostateczne. Ich uchylenie lub zmiana, stwierdzenie ich nieważności, wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewi-dzianych w przepisach ordynacji podatkowej.
11. Zasada jawności – art.129; postępowanie jest jawne wyłącznie dla stron. Strona może w każdej chwili zażądać wglądu w akta.

Comments are closed.