warunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

arunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.
Generalna zasada podatku VAT powoduje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy nabyciu towarów i usług, które są […]

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilno-prawnych.

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilno-prawnych.
Przedmiotem opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych są:
 czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tj.:
• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
• umowy pożyczki,
• umowy poręczenia,
• umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
• umowy dożywocia oraz ustanowienia […]

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Podatek od towarów i usług jest odmianą podatku obrotowego, wielofazowego, opodatkowującego tylko obrót netto. Podatek ten jest pobierany we wszystkich fazach obrotu towarowego, obciąża on jednak finalnego odbiorcę, czyli konsumenta. Konstrukcja podatku od towarów i usług nie przyczynia się do wzrostu kosztów działalności podmiotu gospodarczego, gdyż stawka tego podatku […]

Zezwolenia i koncesje (koncesjonowanie działalności gospodarczej).

Zezwolenia i koncesje (koncesjonowanie działalności gospodarczej).
Koncesje jako szczególny rodzaj prowadzenia działalności wykształciły się z związku z wykonywaniem monopolu państwa na niektóre działy działalności gospodarczej. Państwo nie rezygnując z tego monopolu powierzyło niektóre dziedziny przedsiębiorcom. W niektórym rodzajach działalności gospodarczej zrezygnowano z koncesjonowania wprowadzając zezwolenia.
Koncesje w dalszym ciągu obejmują następujące rodzaje działalności gospodarczej:
 poszukiwanie i […]

Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
Przepis art. 6a ust.1 pkt 2 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania działalności:
 jeżeli zaprzestanie działalności następuje w wyniku śmierci podatnika zawiadomienia […]

Pojęcie straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pojęcie straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.
Strata występuje wtedy, kiedy koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów w roku podatkowym. Strata jest więc ujemną różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania, przy czym zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów są ustalane na odstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób […]

nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY
Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika, bez względu na to, gdzie położone są źródła przychodów, z których te dochody są osiągane. Objęte są więc owym obowiązkiem zarówno dochody ze źródeł krajowych, jak i znajdujących się […]

warunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

warunki i zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony.
Generalna zasada podatku VAT powoduje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy nabyciu towarów i usług, które […]

Podatek należny i podatek naliczony oraz warunki obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Podatek należny i podatek naliczony oraz warunki obniżania podatku należnego o podatek naliczony.
Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim […]

instytucja inkasenta i płatnika – w jakich podatkach mamy z nimi do czynienia.

instytucja inkasenta i płatnika – w jakich podatkach mamy z nimi do czynienia.
Płatnikiem jest podmiot zobowiązany prawnie do obliczenia należnego podatku, pobrania go od podatnika i przekazania organowi administracji finansowej. Pobranie podatku następuje najczęściej przez potracenie go z należności przypadającej podatnikowi od płatnika. W taki sposób pobierany jest przez pracodawców podatek od wynagrodzeń pracowniczych. Płatnikiem […]