budżet i jego podstawowe modele

budżet i jego podstawowe modele
Budżet – jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administracji rządowej, uchwalany w formie ustawy przez Parlament na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym. Budżet to zapis planu wydatków i sposobu ich finansowania. Obejmuje on wszystkie dochody i […]

ważniejsze wydatki, które nie mogą być kosztami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz pojęcie przychodu i źródła przychodów.

ważniejsze wydatki, które nie mogą być kosztami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz pojęcie przychodu i źródła przychodów.
Przychód – przychodami są zasadniczo otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym także różnice kursowe), wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, a także wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań oraz zwróconych wierzytelności. Głównymi […]

Podatek dochodowy od osób fizycznych: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, termin obliczenia, deklaracja podatkowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, termin obliczenia, deklaracja podatkowa.
PODMIOT OPODATKOWANIA
Podmiotem opodatkowania w podatku od dochodów od osób fizycznych są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie RP lub osoby, których czasowy pobyt trwa dłużej niż 183 dni. Osoba fizyczna według kodeksu cywilnego jest każdy od momentu urodzenia aż do śmierci. Ustawa dzieli podmioty […]

Podatnicy podatku od spadków i darowizn i ich przynależność do grup podatkowych.

Podatnicy podatku od spadków i darowizn i ich przynależność do grup podatkowych.
Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne (obywatele polscy lub osoby osób mających stałe miejsce pobytu na terenie RP), które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe poprzez spadek, zasiedzenie, dyspozycję wkładcy lub darowiznę.
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do […]

Źródła i formy dochodów publicznych

Źródła i formy dochodów publicznych.
Dochody publiczne mogą mieć formę:
 bezzwrotną,
 zwrotną
Źródła dochodów publicznych (bezzwrotne):
 ustawowe podatki lub inne daniny publiczne,
 dochody z mienia, a w szczególności z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 dywidendy od wniesionego kapitału,
 dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług przez jednostki sektora finansów publicznych,
 opłaty,
 spadki, zapisy, darowizny pieniężne,
 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie […]

Ordynacja podatkowa jako kodeks postępowania w sferze podatków.

Ordynacja podatkowa jako kodeks postępowania w sferze podatków.
Z przepisów Ordynacja podatkowa, która ma zastosowanie do wszystkich zobowiązań podatkowych, także tych, które powstały w zakresie podatków lokalnych. Z ustawy tej wynikają uprawnienia do:
 zaniechania poboru podatku,
 odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia płatności podatku na raty,
 umorzenia zaległości podatkowych,
 określenia odpowiedzialności następców prawnych i osób trzecich,
Z ustawy tej wypływa obowiązek […]

Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:

Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:
• likwidacja granic między państwami objętymi Unią Celną,
• utworzenie na terytorium państw wchodzących w skład Unii jednego obszaru celnego,
• zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkow-skimi,
• przyjęcie i stosowanie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnej taryfy celnej w stosunku z państwami trzecimi,
• zakaz […]

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:

Ordynacja podatkowa określa podstawowe zasady obowiązujące w postępowaniu admi-nistracyjnym. Jest ich 11:
1. Zasada praworządności – art. 120; mówi, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
2. Zasada zaufania obywateli (do organów celnych, podatkowych) – art.121 §1; postępowa-nie celne powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów celnych i podatkowych.
3. Zasada udzielania niezbędnych informacji – […]

Klasyfikacja ceł

Klasyfikacja ceł:
1. Według celu pobrania:
• cła fiskalne – ustanawiane są w celu tworzenia zasobów pieniężnych służących finansowaniu zadań publicznych. Wprowadzane są przez państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Przy wprowadzaniu ceł fiskalnych konieczne jest uwzględnienie elastyczności popytu na towary obciążone cłem. Nadmierny fiskalizm doprowadza do ograniczeń popytu i w efekcie jego spadek.
• cła ochronne – […]

Cechy cła

Cło – jest specyficznym podatkiem pobieranym przez państwo od przywozu i wywozu towa-rów.
Cechy cła:
• Cło jest świadczeniem pieniężnym. Ten pieniężny charakter objawia się tym, iż cło jest mierzone i pobierane w pieniądzu.
• Cło jest świadczeniem obowiązkowym. Przepisy prawa celnego ustanawiają pewne prawa i obowiązki w stosunku do osób, które dokonują przywozu lub wywozu towa-rów. Jednym […]