Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:

Podstawą funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej jest Unia Celna. Jej istotą jest:
• likwidacja granic między państwami objętymi Unią Celną,
• utworzenie na terytorium państw wchodzących w skład Unii jednego obszaru celnego,
• zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkow-skimi,
• przyjęcie i stosowanie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnej taryfy celnej w stosunku z państwami trzecimi,
• zakaz stosowania między państwami członkowskimi ograniczeń ilościowych w przy-wozie i wywozie oraz stosowania wszelkich środków o skutkach równoważnych,

Comments are closed.