Pojęcie straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pojęcie straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.

Strata występuje wtedy, kiedy koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów w roku podatkowym. Strata jest więc ujemną różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania, przy czym zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów są ustalane na odstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli podatnik poniesie stratę w roku podatkowym, to zgodnie z art. 7 ust. 5 u.p.p.p może o wysokość tej straty obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie występujących 5 latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Comments are closed.