Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Przepis art. 6a ust.1 pkt 2 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania działalności:
 jeżeli zaprzestanie działalności następuje w wyniku śmierci podatnika zawiadomienia dokonuje jego następca prawny,
 jednak następca prawny nie jest obowiązany do uiszczenia podatku z tytułu remanentu,
 odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy obejmuje swoim zakresem tylko zobowiązania powstałe za jego życia. W związku z tym, iż zobowiązania z tytułu zaprzestania działalności ( w wyniku śmierci) powstają po śmierci spadkodawcy, to spadkobiercy nie kogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Likwidacja :

Podatnik powinien sporządzić spis z natury tych towarów w stosunku do których przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w towarach zakupionych. Spis sporządza się w terminie 30 dni od dnia zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej, a w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu składa zawiadomienie do urzędu skarbowego. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym powinien sporządzić spis nie później niż 30 dnia. Zwalnia się te towary od podatku VAT przez okres 12 miesięcy

Comments are closed.