zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług jest odmianą podatku obrotowego, wielofazowego, opodatkowującego tylko obrót netto. Podatek ten jest pobierany we wszystkich fazach obrotu towarowego, obciąża on jednak finalnego odbiorcę, czyli konsumenta. Konstrukcja podatku od towarów i usług nie przyczynia się do wzrostu kosztów działalności podmiotu gospodarczego, gdyż stawka tego podatku nie jest zawarta w cenie zbytu towaru bądź usługi. Stawkę VAT dolicza się do ceny zbytu. Każdy uczestnik fazy zbytu płaci podatek proporcjonalny do wartości dodanej, co oznacza, że VAT obciąża tylko różnicę w obrotach każdej z faz. Technika obliczania podatku od towarów i usług polega na odliczaniu od kwoty obliczonego podatku VAT tej jego kwoty, która została pobrana we wcześniejszych fazach, np. przy zakupie surowców, materiałów itp.

Zasada powszechności podatku VAT wynika z zakresu przedmiotowego opodatkowania tym podatkiem, który obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem niezależnie od tego, na jakim etapie obrotu są realizowane (tzn. czy mają one charakter zaopatrzeniowy, inwestycyjny lub konsumpcyjny) oraz zakresu podmiotowego z uwagi na bardzo szeroko określony krąg podmiotów uważanych za podatników podatku VAT. Odstępstwa od zasady powszechności mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy, bowiem wyłą¬czenie niektórych transakcji z zakresu opodatkowania – względnie objęcie ich zwolnieniem od podatku – zakłóca jego naliczanie w sposób umożliwiający osiągnięcie celu, jakim jest opodatkowanie wyłącznie ostatecznej konsumpcji towarów i usług, dlatego też stosowanie zwolnień zostało wymienione enumeratywnie w ustawie.

Zasada wielofazowość podatku VAT wiąże się ściśle z zasadą powszechności tego podatku, który powinien być nakładany na każdym etapie obrotu towarem lub usługą, aż do ostatecznego nabywcy. W każdej fazie obrotu, opodatkowaniu podlega tylko wartość dodana liczona od wartości netto towaru lub usługi (tzn. po odliczeniu wartości już opodatkowanej w po¬przedniej fazie obrotu).

Zasada potrącalności podatku VAT wyraża się tym, że każdy z podatników na swoim etapie obrotu dokonuje naliczenia podatku należnego obciążającego kolejnego odbiorcę. Ma on jednocze¬śnie prawo do odliczenia od swojego podatku należnego podatku, którym obciążył go jego dostawca przy nabyciu towarów lub usług.

Zasada neutralności podatku VAT wyraża się tym dla podatnika, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku. Po¬datek nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami, gdyż całym ciężarem powinien zostać obciążony ostateczny nabywca, czyli konsument. Dlatego też, podatek ten nazywany jest często podatkiem od konsumpcji.

Przedmiot opodatkowania stanowią: sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport oraz import towarów i usług, zamiana, świadczenie usług na potrzeby własne podatników oraz usług związanych z reprezentacją i reklamą

Podmiot opodatkowania to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie mają osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży towarów oraz świadczą usługi

Podatek należny w danej fazie wynika z zastosowania stawki podatkowej do obrotu realizowanego w tej fazie. Jest to podatek, który wynika z opodatko¬wania czynności będących przedmiotem tego podatku według określonej stawki .

Podatek naliczony jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonania transakcji przy zakupie towarów bądź usług.

Podatek do zapłacenia jest różnicą między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, gdy ta różnica jest ujemna, podatek do zapłacenia przekształca się w podatek do zwrotu.

W podatku od towarów i usług stosowane są zasadniczo trzy stawki: podstawowa w wysokości 22%, 7%, 3%, 0%.

Comments are closed.