Zezwolenia i koncesje (koncesjonowanie działalności gospodarczej).

Zezwolenia i koncesje (koncesjonowanie działalności gospodarczej).

Koncesje jako szczególny rodzaj prowadzenia działalności wykształciły się z związku z wykonywaniem monopolu państwa na niektóre działy działalności gospodarczej. Państwo nie rezygnując z tego monopolu powierzyło niektóre dziedziny przedsiębiorcom. W niektórym rodzajach działalności gospodarczej zrezygnowano z koncesjonowania wprowadzając zezwolenia.
Koncesje w dalszym ciągu obejmują następujące rodzaje działalności gospodarczej:
 poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, kopalin i ich wydobywanie.
 koncesje wydawane na podstawie prawa geologicznego i górniczego, wydawane są przez ministerstwo środowiska ( podstawowe) i wojewodę ( pospolite)
 wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wydawane przez Ministerstwo Gospodarki
 wytwarzanie, obrót paliw i energii
 ochrona osób i mienia - wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 przewóz lotniczy
 budowa i eksploatacja płatnych autostrad
 zarządzanie liniami kolejowymi
 rozpowszechnianie programów radiowo-telewizyjnych
Koncesji nie udziela się bezterminowo. Ustawa podaje, że jest to co najmniej 2 lata do 50 lat. Organem właściwym do wydawania koncesji jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Wydawane są na podstawie wniosku , który powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorstw, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na która ma być udzielona koncesja oraz inne informacje wymagane odrębnymi przepisami, regulującymi daną działalność gospodarczą
Do prowadzenia niektórych działalności gospodarczych wymagane jest zezwolenie:
 kinematografia
 gry losowe i totalizatory
 działalność ubezpieczeniowa
 prowadzenie banków
 usługi telekomunikacyjne
 utworzenie przedstawicielstw firm zagranicznych
 eksport i import broni
 import alkoholi i papierosów
 handel hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi
 zakładanie i prowadzenie składów celnych, zarządzanie wolnym obszarem celnym, prowadzenie agencji celnych
 prowadzenie pośrednictwa pracy
 działalność dewizowa związana z obrotem walutowym

Comments are closed.