Pojęcie elastyczności cenowej popytu

Pojęcie elastyczności cenowej popytu
wpływające na elastyczność cenową.Stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro na zmianę ceny tego dobra nazywamy cenową elastycznością popytu:
W celu uniknięcia ujemnych współczynników, wynikających z faktu odwrotnie kierunkowych zależności między cenową wielkością popytu, Przed formułą umieszcza się znak minus (-) aby otrzymać wynik dodatni. Współczynnik ten można przyjmować wartość z przedziału (0, […]

istota zjawiska elastyczności

istota zjawiska elastyczności
Zjawisko elastyczności występuje w odniesieniu do podaży i popyta. Elastycznością nazywamy relację wyrażonej w Procentach zmiany popytu lub podaży do procentowej zmiany czynnika który tę zmianę wywołał. Określenie elastyczności możliwe jest tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących popyt i poda, które są mierzalne. Ponieważ mamy tylko dwa czynniki, które są bezpośrednio mierzalne […]

definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków . Podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami

definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków . Podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami.
Przychód rozumiemy jako wpływy, które uzyskało przedsiębiorstwo z tytule sprzedaży gotowej produkcji zrealizowanej w określonym czasie (utarg).
U = C x Q w warunkach konkurencji doskonałej. Gdzie C - cena, Q -ilość sprzedanej produkcji.
Koszt: są to wydatki odzwierciedlające zużycie rzeczowego i użycie osobowego […]

czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji

czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji.
Rozmiary produkcji danego przedsiębiorstwa zależą od wielu czynników ekonomicznych i technicznych. Czynniki ekonomiczne zależne są od sytuacji finansowej przedsiębiorcy, czyli od kapitałów, jakimi on rozporządza i jakie może wybyć; czynniki czynniki techniczne związane są z typem produkcji, który po części wyznacza najdogodniejsze rozmiary przedsiębiorstwa.
Do prowadzenia działalności […]

przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem

przedsiębiorstwo jako względnie wyodrębniony system gospodarczy najważniejsze związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem
Przedsiębiorstwo: to względnie wyodrębniony podsystem ekonomiczny podporządkowany ” realizacji określonego celu gospodarczego, przy czym cel ten posiada systemotwórczy charakter i powinien być rozpatrywany w wymiarze rzeczowym (wytworzenie określonego produktu) i finansowym - (uzyskanie dochodu).Cecha szczególna przedsiębiorstwa - jako względnie wyodrębniony […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu.
Monopol pełny cechy: -na rynku działa jeden producent (sprzedawca) i wielu kupujących.
- Produkt monopolu jest jedynym w swoim rodzaju (unikatowy), co oznacza, że nie posiada dobrego czy bliskiego substytutu. - Jest wielu nabywców lecz żaden nie znaczy tyle. by samodzielnie swoim zachowaniem oddziaływać na cenę. Czysty monopol jest […]

organizacyjne formy monopolu.Ring ( Pool ):

organizacyjne formy monopolu.Ring ( Pool ):jest luźnym porozumieniem zawieranym w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie wspólnej polityki cenowej, określenie rynków zbytu lub tworzenie wspólnych funduszy, np. do prowadzenia gry na giełdzie. Porozumienie to ma najczęściej charakter doraźny. Jest dosyć często zawierane W okresie złej koniunktury, a rozwiązywane, gdy pojawiają się oznaki […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej
- monopol Charakteryzuje się występowaniem względnie dużej liczby niezależnych przedsiębiorstw, sprzedających wyroby, które są bliskimi, ale nie doskonałymi substytutami. Ten sam typ produktu (mają podobne parametry techniczne), jednak produkt określanej firmy ma pewne cechy, które odróżniają go od produktów pozostałych firm danego rynku. Dzięki temu wyrób ma […]

doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen

różnicowanie cen występuje gdy monopolista sprzedaje to samo jednorodne dobro po różnych cenach, różnym grupom odbiorców. Aby różnicowanie cen było możliwe powinny być spełnione następujące warunki – oddzielenie poszczególnych części rynku od siebie tak aby dobra były odsprzedawane – zróżnicowanie cenowe elastyczności popytu na dane dobro i różne grupy odbiorców – możliwość wyodrębnienia poszczególnych grup […]

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej.
Konkurencja doskonała istnieje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
- Duża liczba małych niezależnych przedsiębiorstw oraz duża liczba nabywców.
- jednorodny (ujednolicony) wybór u wszystkich sprzedawców.
- Cena jest wynikiem żywiołowej gry sił rynkowych. kształtuje się pod wpływem zmian popytu i podaży. na rynku wolno konkurencyjnym pojedyncze firmy, z powodu […]