definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków . Podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami

definicje przychodów, kosztów, zysków, nakładów, oraz wydatków . Podstawowe relacje pomiędzy tymi pojęciami.
Przychód rozumiemy jako wpływy, które uzyskało przedsiębiorstwo z tytule sprzedaży gotowej produkcji zrealizowanej w określonym czasie (utarg).
U = C x Q w warunkach konkurencji doskonałej. Gdzie C - cena, Q -ilość sprzedanej produkcji.
Koszt: są to wydatki odzwierciedlające zużycie rzeczowego i użycie osobowego czynnika produkcji w przedsiębiorstwie. Wydatki te muszą być gospodarczo uzasadnione w przeciwnym razie odzwierciedlają nie koszty tylko straty. Koszty muszą odnosić się do lego samego okresu, do którego odnosimy przychody. Nakład: odzwierciedla zużycie czynników wytwórczych od strony rzeczowej - jest on wyrażony w roboczogodzinach.
Zysk: różnica między przychodem a kosztem. zysk jest specyficzna formą dochodu Istnieje różnica pomiędzy wydatkiem, kosztem i nakładem. Koszt jest zawsze wydatkiem poniesionym lub nie poniesionym. Natomiast nie każdy wydatek jest kosztem (np. spłata kapitału w kredycie - kosztem są odsetki od kredytu, podatek jest wydatkiem nie jest kosztem). Należy także rozróżniać zużycie czynników wytwórczych bieżące celny uzyskania produkcji - są to koszty, oraz zużycie czynników produkcji celem utworzenia przedsiębiorstwa - jest to wtedy nakład kapitałowy.

Comments are closed.