doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen

różnicowanie cen występuje gdy monopolista sprzedaje to samo jednorodne dobro po różnych cenach, różnym grupom odbiorców. Aby różnicowanie cen było możliwe powinny być spełnione następujące warunki – oddzielenie poszczególnych części rynku od siebie tak aby dobra były odsprzedawane – zróżnicowanie cenowe elastyczności popytu na dane dobro i różne grupy odbiorców – możliwość wyodrębnienia poszczególnych grup odbiorców przy niskim koszcie takiej operacji. W konkurencji doskonałej cena umożliwia uzyskanie zysku nadzwyczajnego i ułatwia wejście do tej gałęzi nowym producentom od czasu zróżnicowania się podaży z popytem . Monopol wyznacza ceny maksymalizuje zysk przez manipulowanie podażą przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i przy wyższym koszcie jednostkowym niż wyznacza optimum techniczne.
Społeczeństwo płaci zaś wyższa cenę – mniejsze rozmiary produkcji
68.) scharakteryzuj Farmy przywództwa cenowego.
Przywództwo cenowe polega na tym, że pozycja ekonomiczna oligopolistów nie jest jednakowa a najsilniejszy z nich czyli przywódca cenowy ustala cenę. Wszyscy pozostali muszą zaakceptować układ. Formy przywództwa cenowego:
-model dominującej firmy dotyczy przemysłów w których występuje jedna duża firma i kilka małych, dominująca firma jest przywódcą cenowym. Małe firmy przyjmują cenę i sprzedają po tej cenie.
- przywództwo efektywnej firmy - rolę przywódcy cenowego odgrywa firma mająca najniższe koszty. Inne firmy drożej produkujące musy wycofać się z danej gałęzi przemysłu.
- przywództwo barometryczne - przywódca cenowy działa jak barometr wyczuwając wolę większości firm.

Comments are closed.