Gospodarowanie zasobami z czego wynika i na czym polega .

Gospodarowanie zasobami z czego wynika i na czym polega .

Gospodarowanie wnika z rzadkości zasobów i wielkości celów, do zrealizowania których mogłyby zostać użyte. Ludzie muszą dokonywać wyborów ekonomicznych - decydować na co przeznaczyć stosunkowo rzadkie zasoby i jakie potrzeby zaspokoić. Każda decyzja gospodarcza przynosi określone korzyści i koszty alternatywne. Podmiot gospodarczy dąży do optymalizacji efektów ekonomicznych. Gospodarować to znaczy dokonywać wyborów ekonomicznych. Gospodarowanie składa się z 4 elementów.-Produkcja: świadoma działalność człowieka, która za pomocą maszyn i urządzeń przekształca zasady przyrody w dobra służące do zaspokojenia potrzeb.- Dystrybucja: podział wytwórczych dóbr i usług pomiędzy członków danej społeczności.- wymiana : ciągły ruch towarów na poszczególnych rynkach.- konsumpcja: proces użytkowania i zużywania dóbr konsumpcyjnych zaspokajających potrzeby. Gospodarowanie polega na osiągnięciu celu poprzez wybór wariantu alokacji. Alokacja: przeznaczanie danego zapasu dóbr do realizacji określonego celu

Comments are closed.