Koszty i ich klasyfikacja

Koszty i ich klasyfikacja

Koszt jest to ilość środków finansowych użyta do zakupu niezbędnych czynników produkcji. Rozliczanie kosztów służyć ma właściwej ocenie rentowności przedsięwzięć, staranna ocena kosztów pomaga w podjęciu decyzji które mają prowadzić do uzyskania max zysku. Niewłaściwa ocena kosztów prowadzi do błędnych decyzji finansowych i jednocześnie naraża nasze przedsięwzięcie na straty finansowe. Koszty dzielimy na: Koszt alternatywny, Koszt jawny, Koszty produkcji, Koszty nieujawnione ,Koszty ekonomiczne, Koszty ryzyka, Koszty stałe, Koszty zmienne Klasyfikacja kosztów :Z punktu widzenia rodzaju rozróżniamy następujące koszty: Koszty osobowe, Koszty materiałowe, Trwały majątek produkcyjny Z punktu widzenia powiązania z produkcją koszty dzielimy na: Koszty bezpośredni, Koszty pośrednieKoszty produkcji : to ogół wydatków pieniężnych, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby wyprodukować odpowiednie dobro. zakup surowców, koszty energii elektrycznej ,płaca itp.W praktyce występują one jako koszty księgowe.
Koszt alternatywny : to wartość korzyści, które utracono przez wybór najlepszej alternatywy Koszy jawne : to wydatki faktyczne poniesione na zakup wszystkich czynników produkcji. Koszty nieujawnione : powstają w warunkach, gdy w działalność przedsiębiorstwa zaangażowane są czynniki produkcyjne które nie zostały opłacone np.: ( wartość ziemi ) Koszty ekonomiczne : zdefiniowane są jako płatności, które muszą zostać dokonane, aby zapewnić podaż czynników produkcji niezbędnych do dalszej działalności. Reklama,badania rynkowe Koszty ryzyka : w gospodarstwie istnieją również niepowodzenia (musimy się liczyć z potencjalnymi stratami czyli nie osiągnięciem określonego zysku ) Koszty stałe : obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowanie przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji np.: amortyzacja koszty ogrzewania odsetki od kredytów itp. Koszty zmienne : obejmują przede wszystkim , koszty zużycia surowców iopakowań zużytych do produkcji, koszt eksploatacji maszyn i urządzeń.
Koszty osobowe : wynagrodzenie dla pracowników za prace
Koszty materiałowe : to suma wszystkich wartości materiałów energii i paliw zużytych do produkcji.
Trwały majątek produkcyjny : zużywa się stopniowo w procesie produkcji są to maszyny wszelkiego typu, urządzenia, budynki
Koszty bezpośrednie : to takie które można odnieść do konkretnego wyboru. Są to płaca bezpośrednia wraz z ubezpieczeniami społecznymi
Koszty pośrednie : ta takie które można odnieść do konkretnych wyrobów ,amortyzacja ,zużycie energii, płace, odsetki

Comments are closed.