Podaż rynkowa

Podażą rynkową -
nazywamy łączną sumę produktów zaoferowanej wszystkich producentów.jest sumą podaży indywidualnej.
Punkty, w których indywidualne krzywa podaży pracy zmieniają nachylenie, w przypadku każdego pracownika występują przy innym poziomie stawki płac Powoduje to, że przy sumowaniu poziomym ograniczenia podaży pacy u jednych są niwelowane dalszym wzrostem podaży pracy u innych, co przyczynia się do tego, że […]

Koszty i ich klasyfikacja

Koszty i ich klasyfikacja
Koszt jest to ilość środków finansowych użyta do zakupu niezbędnych czynników produkcji. Rozliczanie kosztów służyć ma właściwej ocenie rentowności przedsięwzięć, staranna ocena kosztów pomaga w podjęciu decyzji które mają prowadzić do uzyskania max zysku. Niewłaściwa ocena kosztów prowadzi do błędnych decyzji finansowych i jednocześnie naraża nasze przedsięwzięcie na straty finansowe. Koszty […]

oligopo

oligopo
1:mała liczba firm (kilka lub kilkanaście) dominujących nad całym rynkiem w produkcji danego dobra. Szczególnym przypadkiem jest duopol - dwóch dominujących producentów.
2:Produkty zróżnicowane lub ujadnolicone. Występują oni na rynku surowcowym (ropa naftowa, siarka, metale, materiały budowlane), dóbr konsumpcyjnych jednorazowego użytku (kawa, herbata, środki czystości) oraz przedmiotów trwałego użytku (okręty, obrabiarki, maszyny budowlane, samochody).
3.Wejcie na rynek […]

Gospodarowanie zasobami z czego wynika i na czym polega .

Gospodarowanie zasobami z czego wynika i na czym polega .
Gospodarowanie wnika z rzadkości zasobów i wielkości celów, do zrealizowania których mogłyby zostać użyte. Ludzie muszą dokonywać wyborów ekonomicznych - decydować na co przeznaczyć stosunkowo rzadkie zasoby i jakie potrzeby zaspokoić. Każda decyzja gospodarcza przynosi określone korzyści i koszty alternatywne. Podmiot gospodarczy dąży do optymalizacji efektów […]

Pojęcie dobra i klasyfikacja dóbr

pojęcie dobra i klasyfikacja dóbr .
Dobra są to przedmioty materialne i niematerialne, które charakteryzują się odpowiednią użytecznością i służą do zaspokajania potrzeb (rzeczy, usługi, stany -środki zaspokajania potrzeb).Podział dóbr:- dobra wolne: które występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości i nadają się do bezpośredniego użytku( powietrze, światło słoneczne)- dobra ekonomiczne: ( gospodarcze ) - […]

podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii

podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii
Przedmiotem ekonomii: jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcję; wymianę i użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzeczności między nieograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług, a ograniczonością niezbędnych do ich wytworzenia zasobów (praca, maszyny, […]

HARMONIZACJA PRAWA PODATKOWEGO Z UE

HARMONIZACJA PRAWA PODATKOWEGO Z UE
Zniesienie granic celnych po wejście polski do struktur UE , oraz stosowanie w związku z tym rozwiązań nieznanych dotychczas na gruncie polskiego ustawodawstwa, spowodowało nałożenie nowych obowiązków na podatników dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi. Dotyczy to w szczególności podatników dokonujących wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów i usług. Procesy te w całości reguluje […]

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze .
Wyróżniamy kilka form prawa gospodarczego:
1) Prawo gospodarcze prywatne
2) Prawo gospodarcze publiczne – tj. ingerencja państwa w prowadzeniu działalności gospodarczej
[…]

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

SPÓŁKI KAPITAŁOWE:
[sp. z o. o., sp. akcyjna ] połączenie dwóch kapitałów . Ważny jest kapitał a nie kto go wnosi. Wspólnik odpowiada tylko tym co wniósł do spółki. Uprawnienia wspólników są uzależnione od tego ile wspólnik wniósł do spółki na kapitał zakładowy.
Za moment powstania tej spółki uznaje się datę wpisu do KRS.
• Od momentu zawarcia […]

Przykładowe pytania testowe z przedmiotu zarządzania personelem

1. Pytanie: (Siatka Redina) Wysokie nastawienie na ludzi (pracownika) o niskiej efektywności to:
Odpowiedź: Misjonarz
2. Pytanie: Potrzeba samorealizacji (piramida Maslova) to:
Odpowiedź: Potrzeba wyższego rzędu
3. Pytanie: Utrzymanie władzy najwyższej szczebla to:
Odpowiedź: Centralizacja
4. Pytanie: Współczesny pogląd na konflikt w przedsiębiorstwie to:
Odpowiedź: Kierowanie
5. Pytanie: Kierowanie demokratyczne (siatka Backa) charakteryzuje się:
Odpowiedź: Duże nastawienie na ludzi i zadania
6. Pytanie: Oceny pracownika nie mają wpływu na:
Odpowiedź: Dodatek stażowy
7. Pytanie: […]