budżet i jego podstawowe modele

budżet i jego podstawowe modele
Budżet jest to zapis obejmujący wszystkie dochody i wpływy finansujące ( deficyt,nadwyżkę) oraz wydatki Państwa w danym roku kalendarzowym.
 I model – nadwyżkowy – wpływy wyższe niż wydatki
 II model – zrównoważony – wpływy = wydatkom
 III model – deficytowy – wpływy niższe niż wydatki

Formy opodatkowania w podatku dochodowym.

formy opodatkowania w podatku dochodowym.
Karta podatkowa
Zryczałtowany podatek dochodowy,
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne,

straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.

straty oraz zasady pokrywania strat w podatku dochodowym od osób prawnych.
Strata występuje wtedy, kiedy koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów w roku podatkowym. Strata jest więc ujemną różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania, przy czym zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów są ustalane na odstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. […]

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa

Rola urzędów celnych w realizacji budżetu państwa.
Urząd celny jest to jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą zostać dokonane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Dyrektor urzędu celnego jest organem administracji państwowej w sprawach celnych.
Do zadań dyrektora urzędu celnego należy:
 dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
 sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,
 zwalczanie i ściganie przestępstw i […]

Stawki w podatku akcyzowym.

stawki w podatku akcyzowym.
Stawki podatku akcyzowego mogą być wyrażone w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, których dotyczą:
 procentowo – w stosunku do ceny sprzedaży pomniejszonej o należny VAT lub w stosunku do podstawy opodatkowania importu,
 kwotowo – na jednostkę wyrobu,
 jako różnica cen,
W większości towarów stawki zostały ustalone kwotowo i obowiązują w jednakowej wysokości dla […]

Rok podatkowy

rok podatkowy
Rok podatkowy co do zasady jest to rok kalendarzowy, czyli 12 kolejnych miesięcy. Polskie prawo przewiduje także, że rok podatkowy nie musi odpowiadać rokowi kalendarzowemu ale powinien on trwać 12 miesięcy. Prawo polskie określa rok podatkowy w 3 wariantach:
 u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą po raz pierwszy, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia […]

Zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

zasady funkcjonowania podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilno¬prawnych. Podatnikami tego podatku są także spółki wyposażone w osobowość prawną w […]

Rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia

Rodzaje polityki fiskalnej i jej narzędzia
Polityka fiskalna są to decyzje państwa dotyczące:
 polityki podatkowej,
 wydatków z budżetu,
 sposobu finansowania deficytu budżetowego,
 rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
Rozróżniamy dwa warianty polityki fiskalnej:
 aktywna i pasywną,
 ekspansywną (miękką) i restrykcyjną (twardą),
Polityka aktywna – to bieżące, doraźne dostosowywanie decyzji państwa do zmiany warunków w gospodarce. Może ją wprowadzić rząd w obszarze wydatków elastycznych lub państwo poprzez zmiany […]

funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych

funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
PODMIOT OPODATKOWANIA
Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych obejmuje osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód osiągnięty ze wszelkiego rodzaju źródeł przychodów, z wyjątkiem […]

zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do […]