podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii

podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii

Przedmiotem ekonomii: jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcję; wymianę i użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzeczności między nieograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług, a ograniczonością niezbędnych do ich wytworzenia zasobów (praca, maszyny, surowce).Ekonomia pozytywna: zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki. Celem jest wyjaśnienie w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące podejmuje decyzje dotyczące konsumpcji, produkcji, wymiany dóbr (dlaczego gospodarka tak dziali jak działa, stworzenie podstaw do przewidywań reakcji gospodarki na zmianę warunków działania).Ekonomia normatywna: dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących (jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody}.Mikroekonomiczyn ogląd gospodarki: zakłada skupienie uwagi na rynku pojedyńczego dobra. Gospodarka jest postrzegana jako zbiór rynków jednego produktu (rynek cząstkowy), które są ze sobą powiązane głównie zjawiskiem subsydialności produktu oraz zjawiskiem komplementarności. Mikroekonomia: inaczej teoria cen, zajmuje się analizą problemów alokacji w indywidualnych podmiotach gospodarki oraz badaniem poszczególnych rynków. Podstawowe zadanie to badanie zachowań podmiotów gospodarczych na różnych rynkach w kontekście podejmowanych przez nie decyzji gospodarczych, ekonomicznych odnośnie przeznaczenia ograniczonych zasobów (producent – maksymalny zysk konsument - maks. zadowolenie}. Makroekonomia: teoria dochodu, bada gospodarkę jako całość. Interesuje ją ogólny poziom cen i przyczyny ich zmian, globalny poziom produkcji, zatrudnienia, stopień zmiany tych wielkości. Obiektem badań ekonomii jest gospodarka jako całość

Comments are closed.