Pojęcie elastyczności cenowej popytu

Pojęcie elastyczności cenowej popytu
wpływające na elastyczność cenową.Stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro na zmianę ceny tego dobra nazywamy cenową elastycznością popytu:
W celu uniknięcia ujemnych współczynników, wynikających z faktu odwrotnie kierunkowych zależności między cenową wielkością popytu, Przed formułą umieszcza się znak minus (-) aby otrzymać wynik dodatni. Współczynnik ten można przyjmować wartość z przedziału (0, + nieskończoność ). Elastyczność popytu odnosi się do sposobu w jaki wielkość popytu reaguje na zmiany ceny: •jeżeli mała zmiana ceny wywoła względnie dużą zmianę wielkości popytu to mówimy, że popyt jest elastyczny •jeżeli mała zmiana ceny wywoła względnie małą zmianę wielkości popytu to mówimy, że popyt jest nieelastyczny.
Czynniki wpływające na elastyczność cenową
•istnienie lub brak substytutów dla tego dobra- te, które są łatwo zastępowalne przez liczne substytuty charakteryzują się z reguły wysoką elastycznością natomiast te które nie mają substytutów cechuje niska elastyczność • poziom ceny danego dobra przy wysokich cenach elastyczność cenowa popytu jest na ogół wyższa niż przy cenach niższych • struktura rynku; charakteryzuje ją liczba występujących na nim podmiotów. Na rynku na którym obecnych jest wielu producentów konkurujących ze sobą cenami stosunkowo łatwo jest znaleźć te same dobra po różnych cenach,• horyzont czasowy; jaki potrzebuje kupujący do zareagowania na zmianę ceny danego dobra. Sformułowano prawidłowość, że w dłuższych okresach popyt charakteryzuje się wysoką elastycznością niż w krótkich, • znaczenie poszczególnych dóbr w procesie zaspokajania potrzeb.

Comments are closed.