Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze .
Wyróżniamy kilka form prawa gospodarczego:
1) Prawo gospodarcze prywatne
2) Prawo gospodarcze publiczne – tj. ingerencja państwa w prowadzeniu działalności gospodarczej
np. poprzez podatki.

Prawo działalności gospodarczej .
Jest podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie i wykonywanie działalności gospodarczej. Konstytucja gwarantuje swobodne [ Art. 20 ] i ograniczone [ Art. 22 ] prowadzenie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza.
To jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana lub usługowa a także poszukiwanie, eksploatacja zasobów naturalnych i pod warunkiem że ta działalność wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca.
1) osoby fizyczne. Osoby które podejmują i wykonują działalność gospodarczą. Osoby fizyczne stanowią dużą część obrotu gospodarczego.
2) osoby prawne. Główną grupę stanowią tutaj spółki [ akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością ] a także stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne. Osoby prawne to są te osoby, które wpisane są do krajowego rejestru.
3) nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego. Są to spółki osobowe:
a) spółka jawna
b) spółka komandytowa
c) spółka partnerska
d) spółka komandytowo- akcyjna

Funkcjonowanie spółek cywilnych.
W związku ze zmianą, umowy spółek cywilnych zawierane są na podstawie prawa cywilnego a nie jak było wcześniej – prawa handlowego. Wiąże się to z tym, że przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna tylko jej wspólnicy.

Działalności gospodarczej nie mogą prowadzić:
- osoby nie mające zdolności do czynności prawnych np. dziecko
- osoby które prowadzą określone funkcje publiczne np. prezydent
- grupy zawodowe np. sędziowie
- ograniczenie może wynikać z orzeczenia sądu, np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą powinien wpisać się do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez sądy. Od 01 stycznia 2001 r. miał być wprowadzony rejestr wszystkich osób wykonujących działalność gospodarczą ale z uwagi na ograniczone możliwości techniczne oraz liczne protesty czas ten zostaje przedłużony z roku na rok.
Od 01 stycznia 2001 r. rejestr ten funkcjonuje z wyłączeniem osób fizycznych, czyli istnieje tzw. Dualizm działalności gospodarczej ( z jednej strony przedsiębiorcy a z drugiej osoby fizyczne ). Osoby fizyczne podlegają wpisie do ewidencji w danej gminie.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy:
1. obowiązkowi z poszanowaniem dobra konsumenta i zasad konkurencji podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z uprawnieniami zawodowymi np. gabinet lekarski , stwierdzonymi dokumentami
2. przedsiębiorca ma prawo oznaczenia siedziby
3. obowiązek korzystania z rachunku bankowego tzn. jeżeli przedsiębiorca przyjmuje jakieś pieniądze [ powyżej 3000 EURO ] to powinien dokonywać tego poprzez bank.
4. Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunków bankowych i wskazanie jednego z którego przedsiębiorca będzie rozliczał się z urzędem skarbowym.
5. Prowadzenie niektórych działalności gospodarczych wymaga pozwolenia lub koncesji. W przypadku koncesji dotyczy to np. programów telewizyjnych , ochrony mienia.

Spółka zagraniczna, która chce dokonywać obrotu na terytorium RP musi działać poprzez utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa.
1. Oddział - może być tworzony:
a) pod warunkiem wzajemności
b) jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej
WARUNEK: Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego musi być wpisany do rejestru
Przedsiębiorców
2. Przedstawicielstwo – podmiot zagraniczny może tworzyć przedsiębiorstwo jeżeli jego
Czynności podlegają tylko reklamom, marketingowi itp.
[a nie działalności gospodarczej]. Minister właściwy d.s. gospodarki pro-
wadzi rejestr takich przedstawicielstw. Są trzy grupy klasyfikacji:
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 osób i jego przychód netto wyniósł
W poprzednim roku obrachunkowym 7 mln EURO. Jeśli ktoś przekro-
Czył zatrudnienie ale mieści się w przychodzie tj. średnim przedsięb.
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 osób a jego przychód netto wyniósł
40 mln EURO
Duże przedsiębiorstwo - zatrudnia więcej niż 250 osób

Comments are closed.