Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej umożliwia czasowy przywóz towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu, z całkowitym lub z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. Towary wprowadzone na polski obszar celny w ramach tej procedury mogą jedynie podlegać zwykłemu zużyciu wynikającemu z używania towarów.

Procedura odprawy czasowej występuje w dwóch odmianach, z których jedna polega na całkowitym zwolnieniu z należności celnych przywozowych, natomiast druga forma zakłada częściowe zwolnienie od należności celnych przywozowych.

Zakres przedmiotowy procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych został ograniczony wyłącznie do towarów enumeratywnie wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie gospodarczych procedur celnych. Są to z jednej strony towary przywożone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z drugiej zaś, mogą to być rzeczy przywożone przez osoby prywatne.

Druga forma odprawy czasowej, procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, wiąże się z obowiązkiem zapłacenia kwoty cła w wysokości określonej ustawowo. Korzystanie z tej formy procedury odprawy czasowej uzależnione jest od zapłacenia za każdy rozpoczęty miesiąc stosowania tej procedury 3% kwoty, która miałaby być zapłacona za te towary, gdyby zostały objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Należności są płatne z góry za każdy miesiąc korzystania z procedury, jednakże łączna kwota zależności celnych pobrana w okresie stosowania procedury nie może przekroczyć kwoty, która musiałaby być zapłacona, gdyby towary od razu zostały objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

Zakres przedmiotowy procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych obejmuje dwie kategorie środków produkcji i środków transportu. Pierwszą grupę stanowią środki produkcji i środki transportu niezbędne do wykonywania usług świadczonych w związku z realizacją kompletnych obiektów oraz robót budowlano-montażowych na podstawie zawartego kontraktu, natomiast druga kategoria to środki produkcji i środki trans[portu, wydzierżawione, wynajęte lub oddane do użytkowania, przywożone w związku z prowadzoną działalnością, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Przedmiotem procedury odprawy czasowej mogą być towary, które:
 są własnością osoby niekrajowej, tj. osoby, mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą,
 nie będą wykorzystywane w innych celach niż te, w których zostały przywiezione,
 będą użytkowane przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury odprawy czasowej,
 są przeznaczone do powrotnego wywozu oraz jest możliwa ich identyfikacja,

Osoba, która ma użytkować towary lub organizować ich używanie, powinna wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej. Maksymalny termin objęcia procedurą celną nie może być dłuższy niż 2 lata. Zgłoszenie celne towarów do procedury odprawy czasowej jest dokonywane w formie pisemnej.

Zakończenie procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych oraz procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych następuje poprzez nadanie towarom objętym procedurą innego przeznaczenia celnego. Z reguły jest to powrotny wywóz towarów.

W przypadku powstania długu celnego w stosunku do towarów będących przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, jego kwotę oblicza się według elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego o objecie ich procedurą. Jeżeli dług celny powstaje wobec towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, obliczenie kwoty długu celnego będzie polegało na odjęciu od kwoty należności określonej na podstawie elementów kalkulacyjnych, z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego o objecie procedurą, kwoty już pobranych należności.

Comments are closed.