Przykładowe pytania testowe z przedmiotu zarządzania personelem

1. Pytanie: (Siatka Redina) Wysokie nastawienie na ludzi (pracownika) o niskiej efektywności to:
Odpowiedź: Misjonarz
2. Pytanie: Potrzeba samorealizacji (piramida Maslova) to:
Odpowiedź: Potrzeba wyższego rzędu
3. Pytanie: Utrzymanie władzy najwyższej szczebla to:
Odpowiedź: Centralizacja
4. Pytanie: Współczesny pogląd na konflikt w przedsiębiorstwie to:
Odpowiedź: Kierowanie
5. Pytanie: Kierowanie demokratyczne (siatka Backa) charakteryzuje się:
Odpowiedź: Duże nastawienie na ludzi i zadania
6. Pytanie: Oceny pracownika nie mają wpływu na:
Odpowiedź: Dodatek stażowy
7. Pytanie: Przyciąganie kandydata na stanowisko specjalistyczne odbywa się poprzez:
Odpowiedź: Rekrutację segmentową
8. Pytanie: Zaproponowanie pracownikom dodatkowych składowych wynagrodzeń (przeciwdziałanie fluktuacji) to:
Odpowiedź: Kateferyjny sposób wynagrodzeń
9. Pytanie: Wada podstawowa szkolenia wewnętrznego to:
Odpowiedź: Brak porównań
10. Pytanie: Zbieranie i wartościowanie informacji o pracownikach to:
Odpowiedź: Analiza stanowiska pracy
11. Pytanie: Teoria Y. Douglasa, Mc Gregora (praca jest naturalną częścią ich życia) realizuje się w pracy, to:
Odpowiedź: Zarządzanie przez cele
12. Pytanie: Inwestowanie w pracowników z potencjałem (podstawa strategii):
Odpowiedź: Planowanie karier
13. Pytanie: Cele polityki wynagrodzenia:
Odpowiedź: Źródło motywacji, przyciąganie pracownika, utrzymanie obecnego
14. Pytanie: Faza podejścia pracownika do zarządzania to:
Odpowiedź: Taktyczna
15. Pytanie: Pogląd na człowieka wg szkoły klasycznej:
Odpowiedź: Człowiek racjonalny
16. Pytanie: Zasada adekwatności w ocenie pracownika to:
Odpowiedź: Specyfika firmy
17. Pytanie: Cechy stanowiska wpływają na:
Odpowiedź: Płacę zasadniczą
18. Pytanie: Kształcenie przewidziane dla wyższych szczebli to:
Odpowiedź: Uczenie się w działaniu
19. Pytanie: Pomoc psychologiczna zwalnianym pracownikom
Odpowiedź: Outplacement
20. Pytanie: Zarządzanie strategiczne jest czynnością kierowniczą (charakter):
Odpowiedź: Najwyższego szczebla
21. Pytanie: Autorem człowieka społecznego jest:
Odpowiedź: Mayo

22. Pytanie: Toksyczne nawyki przełożonego to:
Odpowiedź: Ciągłe ocenianie
23. Pytanie: Inwestowanie organizacji w najlepszego pracownika mającego wysokie kwalifikacje to:
Odpowiedź: Poszukiwanie pereł
24. Pytanie: W siatce Redina III poziom to:
Odpowiedź: Efektywność
25. Pytanie: Kierowanie zubożone charakteryzuje się:
Odpowiedź: Żadna odpowiedź, bo kierowanie zubożone poprzestaje na minimum
26. Pytanie: Wysiłku potrzebnego do wykonania pracy wystarczy by:
Odpowiedź: Utrzymać przynależność do organizacji
27. Pytanie: Tradycyjny pogląd na konflikt w organizacji to:
Odpowiedź: Unikać
28. Pytanie: Cele planowania personelu:
Odpowiedź: Identyfikacja jakie są przyszłe potrzeby kadrowe, myślenie strategiczne, przygotowanie programów przejścia od stanu istniejącego do pożądanego
29. Pytanie: Źródła potrzeb edukacyjnych, analiza organizacyjna to:
Odpowiedź: Ocena pracownika
30. Pytanie: Wada szkolenia zewnętrznego to:
Odpowiedź: Wysokie koszty
31. Pytanie: Kierowanie apodyktyczne to:
Odpowiedź: Autokrata
32. Pytanie: Firmy konkurujące wysoką marką czy stosują metodę sita
Odpowiedź: Nie
33. Pytanie: Prosty sposób komunikowania się to:
Odpowiedź: Nadawca – Komunikat – Odbiorca
34. Pytanie: Błędy oceniających (efekt echa) to
Odpowiedź: Ocena pracownika na podstawie wcześniejszych ocen (błąd w ocenianiu)
35. Pytanie: Ocena na niekorzyść pracownika
Odpowiedź: Efekt wideł

Comments are closed.