DYNAMIZACJA GP I WYMIAR PRZESTRZENNY

DYNAMIZACJA GP I WYMIAR PRZESTRZENNY
-Współzależności gospodarcze opisywane w teorii ekonomii zdynamizowano najpierw wprowadzeniem czynnika czasu.
Po takim przejściu od statystyki do dynamiki systemów gospodarczych, powoli zaczęto uwzględniać rolę wymiarów przestrzennych.
-Początkowo koncepcje przestrzenne były raczej dodawane do istniejącego zasobu wiedzy i przez długi okres nie powoływały przestrzennego przemodelowania teorii ekonomii.
-Ważnymi – szczególnie w początkach formowania się teorii gospodarki przestrzennej – były teorie lokalizacyjne Thünena, Webera, Predähla, Palandera oraz geograficzna teoria ośrodków centralnych Christallera.
Zasadniczo można uznać, iż proces formowania się usystematyzowanej przestrzennej teorii gospodarki zakończyło podanie do wiadomości w 1940 – teoria AUG LUSCHA.

Comments are closed.