Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie może dokonać skreślenia z listy agentów celnych w następujących przypadkach

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie może dokonać skreślenia z listy agentów celnych w następujących przypadkach:
• śmierć agenta celnego,
• naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków,
• w przypadku nie wykonywania zawodu agenta celnego przez okres co najmniej 5 lat,

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zniknęły nam agencje celne, które zostały zastą-pione osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zatrudniające agentów celnych. Osoba, która chce prowadzić tę działalność gospo-darczą musi dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorstw i osoba taka ponosi pełną odpowie-dzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycia kwot długów celnych.

Comments are closed.