GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna powstała jako dyscyplina ekonomiczna dla uzupełnienia i rozwinięcia teorii ekonomi, która wcześniej opisywała i wyjaśniała zjawiska i procesy gospodarcze w sposób aprzestrzenny.

Przed ukształtowaniem się teorii z zakresu gospodarki przestrzennej, w teorii wszystkich głównych szkół ekonomicznych gospodarka nie była przestrzennie zróżnicowana, czyli miała charakter jednopunktowy.

W sposób aprzestrzenny traktowano w ekonomii produkcję, konsumpcję, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inwestycje i politykę gospodarczą.

Elementy przestrzenne w ograniczonym zakresie występowały w teorii renty gruntowej, a także w teorii obszarów rynkowych, mobilności i czynników produkcji i handlu międzynarodowego.

Przed powstaniem gospodarki przestrzennej brak było usystematyzowanej teorii ekonomii, która mogłaby w ogólnym zarysie opisywać funkcjonowanie i rozwój gospodarki – w jej zmienności przestrzennej – jako system miejsc i obszarów powiązanych siecią oddziaływań.

Comments are closed.