Klasyfikacja giełd:

Klasyfikacja giełd:

1. Ze względu na przedmiot obrotu:
 towarowe
 usług
• frachtowe – na tych giełdach są ustalane stawki i kontrakty przewozowe,
• ubezpieczeniowe – na tych giełdach handluje się kontraktami, których przedmiotem są premie ubezpieczeniowe,
 pieniężne – początkowo na giełdach pieniężnych obracano kruszcami szlachetnymi oraz monetami, obecnie przedmiotem transakcji są papiery wartościowe
• papierów wartościowych – miejsce spotkań osób pragnących dokonać poprzez pośredników finansowych (maklerów i brokerów) transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Cechy towaru giełdowego:
• wymienny,
• masowy,
• trwały,
• wystandaryzowany (niezmienne cechy ilościowe i jakościowe),
• duży popyt i podaż,

2. Ze względu na zasięg i znaczenie:
• międzynarodowe np. giełda londyńska,
• krajowe np. giełda warszawska,
• lokalne – w Polsce takich nie ma,

3. Ze względu na rodzaj zawieranych transakcji:
• giełdy transakcji kasowych (natychmiastowe) – są to giełdy na których handluje się przede wszystkim podstawowymi instrumentami (papierami wartościowymi) takimi jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy listy zastawne baków hipotecznych. Do największych giełd kasowych należą giełdy w:
• Nowym Jorku – New York Stock Exchange, American Stock Exchange,
• Londynie – The International Stock Exchange London,
• Tokio – Tokyo Stock Exchange,
• Zurichu i Frankfurcie nad Menem
• Euronext – drugi co do wielkości po Londynie rynek kapitałowy UE; giełda powstała w skutek fuzji giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli polegająca prawu holenderskiemu
 w Paryżu odbywa się handel akcjami największych spółek ze wszystkich trzech giełd,
 w Amsterdamie odbywa się handel instrumentami pochodnymi,
 w Brukseli odbywa się handel akcjami małych ale dobrze zapowiadających się spółek,

• giełdy transakcji (kontraktów) terminowych – są to giełdy na których handluje się instrumentami pochodnymi, głownie kontraktami futures oraz opcjami. Do największych giełd kontraktów futures należą giełdy w:
• Chicago – Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange
• Londynie – London International Financial Futures Exchange przejęta w 2001r. przez Euronext,
• Tokio,
• Paryż

Do największych giełd opcji należą giełdy w:
• Chicago Board Options Exchange
• London International Financial Futures Exchange
• Philadelphia Stock Exchange,
• New York Stock Exchange

4. Ze względu na sposób prowadzenia transakcji:
• tradycyjne (parkietowe) – transakcje zawierane są na parkiecie za pomocą głosu i umownych sygnałów ręcznych (gestykulacji),
• elektroniczne – w pełni zinformatyzowane,

5. Ze względu na formę prawną i sposób jej organizacji:
• organizowane przez państwo – powstanie giełdy wymaga odpowiedniego zezwolenia (aktu prawnego) wydanego przez organ państwowy, który sprawuje nad giełdą bezpośredni nadzór. Często statut takiej giełdy jest nadawany w trybie ustawowym. W tym przypadku giełdy prowadzą swą działalność w granicach ściśle określonych przez państwo np. giełda warszawska, która powołana została w 1991r. na mocy ustawy.

• korporacyjne – tworzone są przez podmioty bezpośrednio zainteresowane stworzeniem giełdy, które później nią zarządzają. Takimi podmiotami mogą być określone organizację gospodarcze jak np. różnego rodzaju zrzeszenia, korporacje kupców, przemysłowców czy chociażby samorządy. Przykłady takich giełd występują w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W tym wypadku giełdy są instytucjami niezależnymi do państwa tzn. że członkowie sami sprawują bezpośredni nadzór i regulują wewnętrzne sprawy, a państwo sprawuje jedynie nadzór pośredni.

Comments are closed.